Ангылатыу иш хайырлы болгъанды

КъМР-де Ич ишле министерствону коллегиясыны жыйылыуунда жылны биринчи жарымында тамамланнган жумушланы эсеплери чыгъарылгъандыла эмда келир кезиуге  борчла салыннгандыла.   Ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов, аны ача, толтурулгъан жумушланы хайырындан республикада тынчлыкъ сакъланнганын белгилегенди.

 - Профилактика жумушла бардырылып, ауур эм артыкъда ауур аманлыкъланы санын азайтыргъа къолдан келгенди. Ол санда талауурланы,   адамны саулугъуна билип ауур заран салыу кезиулени, уручулукъланы, хыйлачылыкъланы да, ол санда шёндюгю технологияланы хайырланып этилгенлени.  Аны бла бирге уголовный ишлени тинтиу да игиленнгенди. Ауур эм артыкъда ауур аманлыкъланы сюзюу 62,2 процентге ёсгенди, артыкълыкъ этиу, талауур, адамны саулугъуна билип уллу заран салыу дегенча бузукъчу ишле уа барысы да ахырына жетдирилип, аманлыкъчыла тохташдырылгъандыла,-дегенди ол.

Сёз кемчиликлени юслеринден да баргъанды. Министр келир кезиуде законлукъну, право низамны жалчытыу жаны бла буйрукъла да бергенди.

 Коллегияны ишине КъМР-де МВД-ны Жамауат советини башчысы Руслан Макушев, ич ишле органланы ветеранларыны советини регион бёлюмюню башчысы милицияны отставкадагъы полковниги   Муаед Пихов да къатышхандыла.

Ала шёндюгю къыйын кезиуде республиканы ич ишле органларыны оноучулары эм келечилери борчларын бет жарыкълы толтургъанларын белгилегендиле эмда   организацияланы атларындан ыразылыкъларын айтхандыла.

 Жыйылыуну экинчи жарымында информация-технологияланы хайырланып этилген аманлыкъла КъМР-де МВД-ны энчи бёлюмлерини къуллукъчулары къалай тинтилгенлери сюзюлгенди, полицияны участка уполномоченныйлери борчларын къалай толтургъанларына да къаралгъанды.

Коллегияда айтылгъан бла байламлы эсгертиуле чыгъарылгъандыла. Василий Павлов аланы тамамларгъа жууаплыланы да белгилегенди.

Ахырында борчларын жетишимли толтургъан полициячылагъа ведомстволу саугъала берилгендиле. РФ-ни ич ишле министрини буйругъу бла ичши борчларын бет жарыкълы толтургъаны ючюн Нальчикде УМВД-ны башчысы полицияны полковниги Хачим Шебзухов РФ-ни МВД-сыны Сыйлы грамотасы бла белгиленнгенди. 

Миграцияны соруулары жаны бла управленияны бёлюмюню таматасы эмда аны энчи буйрукъла жаны бла тамата инспектору полицияны   подполковниклери   Артур Бугов  бла  Заур  Шокаров   «За доблесть в службе» майдалгъа тийишли болгъандыла.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: