Студентлеге бир ненча квалификацияны бирден алыргъа эркин этилликди

Вузланы студентлери бир жолгъа бир ненча усталыкъгъа юйренирге эркиндиле. Дагъыда экинчи курсдан сора башха усталыкъны сайларгъа, факультетни алышыргъа да болллукъдула. Ол жаны бла федерал закон быйыл 1 сентябрьде кючюне киргенди.

Закон бийик билим бериуде профессионал стандартланы игилендириуге бурулупду. Алай бла вузланы окъутуу программалагъа керекли тюзетиулени къысха заманны ичинде кийирирге онглары боллукъду: урунуу рынокну излемлерине, профессионал стандартлагъа тийишлиликде.

Энди окъутуу программала федерал къырал билим бериу низам (ФГОС) бла бирге профессионал стандартлагъа кёре хазырланыллыкъдыла. Вузлагъа билим бериу программаланы кеслерине жарашдырыргъа эркин этиледиле. Колледжле, техникумла окъуу китапланы бла пособияланы федерал тизмеден сайлаяллыкъдыла.

Вузлагъа билим бериу программаланы сайларгъа эркинликле кенгертилгенлерини хайырындан студентлени усталыкъланы къауумларына кёре окъутургъа онг боллукъду. Алай бла ала бир ненча квалификация алаллыкъдыла, экинчи курсдан сора уа факультетни алышыргъа да эркиндиле. Битеу бу мадарла къыралда кадрланы хазырлауну системасын игилендириуге бурулупдула.

Бюгюнлюкде урунуу рынокда халла терк-терк алышынадыла. Вузланы, студентлени да жангы излемледен артха къалмазгъа онглары болургъа керекди, деп чертедиле законну авторлары.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: