Машинасыз, телефонсуз да къалгъанды

Кёп болмай Зольск районда ОМВД-ны келечилерине такси службада ишлеген эр киши ол элтген адам алдау бла машинасын алгъанын эм тюйюп хуржун телофонун сыйыргъанын билдиргенди. Аны аты Рамазан болгъанын да билдиргенди.    

Ол айтханнга кёре, биринчи сентябрьде аны эрттеден таныгъан клиенти сёлешип Пятигорск шахардан Залукокоажеге элтирин тилегенди. Жолда бара жанында олтургъан Малкагъа кирген жерде бир кезиуге кафеде тохтатханды. Жаш, жумушларын тындырырча, бир къауум заманнга машинаны бер деп водительге къадалгъанды. Алай бла улоуну алып кетип, ызына уа башха транспортда къайтханды. Таксини иеси анга ачыуланып сёлешгенинде, аманлыкъчы жаратмай, аны уруп хуржун телофонун да сыйырып къачханды. Саулай алып айтханда, къоранчланы багъасы 938 минг сомгъа жетгенди.

Опреатив-излеу ишлени кезиуюнде Зольск районну полициячылары РФ-ни МВД-ны Уголовный управлениясыны келечилери бла бирге къысха заманны ичинде ишеклик туудургъан Залукокоажеде жашагъан 27-жыллыкъ жашны тутхандыла. Ол аманлыгъын букъдурмагъанды, алай аны не хыйсапдан этгенин а ангылаталмагъанды.

Ачыкъланнган шарт бла байламлы аманлыкъчыгъа Уголовный кодексни 159-чу статьясыны 3-чю кесегине (хыйлачылыкъ) эм 161-чи статьяны 1-чи кесегине (чабыуулукъ этиу) тийишлиликде уголовный иш ачылгъанды. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: