Элбрусдан Берлиннге дери

Гюлюйланы Локъманны жашы  Шарафутдин 1920 жылда Элбрусда туугъанды. Гитчелей окъуна билим алыргъа кёл салгъан жаш болгъанды. Элде школну тауусхандан сора Нальчикде педагогика училищеде окъугъанды. Анда да кишиге хорлатмагъанды. Орусча терк юйреннгенине, уста сёлешгенине, халатсыз жазгъанына тенглери барысы да сукъланнгандыла.

Жашауун илму бла байламлы этер акъылы болгъан жашха къадар башха оноу этди.  Ол 1939 жылда аскерге чакъырылады да, анда да аскер усталыгъын, билимин, хунерин да къадалып ёсдюреди. Ол затла уа Уллу Ата журт уруш башланнганда анга бек жарагъандыла.  Юг-Запад фронтну къауумунда ол жигитча сермешгенди, усталыгъын кёргюзтгенди. 1942 жылда аны зенит-артиллерия училищеге да ма аны ючюн ийген болур эдиле. Аны бошагъандан сора жаш 134-чю дивизияны энчи зенит-пулемет бёлюмюнде Москваны тийрелеринде къазауатлагъа къатышханды.

Взводну командири, ызы бла ротаны командири, лейтенант Гюлюйланы Шарафутдин  Курск дугада къызыу сермешле бардыргъанды. Аны  взводу Курскну, Орёлну эм башха шахарланы азатлагъанланы санында болгъанды.   1945 жылда январьда совет аскерле Варшаваны къатында  Висладан  ёте туруп, Шарафутдинни ротасы уллу жигитлик этгенди.  Суудан ётер ючюн алгъа черекни ары жанында бегиннген душманны  гунч этерге керек эди. Ол борч аны ротасына салыннганды.  

Ала, ингирликде сууну башын туман басханын хайырланып,  темир жип бла бирге къысылгъан  томуроуланы  юслеринде Висланы онг жагъасына жетип, анда бир дуппурда бегинип, эрттенликде уа сунмай тургъанлай фашистлеге от ачхандыла.  Гюлюй улу аскерчилери бла бирге жюзден аслам фашистни къыргъандыла. Ол операция ючюн аны Совет Союзну Жигити деген атха кёргюзтюрге керек эдиле, алай ол заманнга халкъы Къазахстаннга кёчюрюлгени себепли ол саугъасыз къалгъанды. Анга Ата журт урушну экинчи даражалы ордени берилип къалгъанды.

1945 жылда 8 февральда 8 немисли самолёт Одер суудан ёте тургъанлагъа бомбала атар ючюн учуп баргъандыла. Гюлюй улу аладан биринчисин отха алдыргъанды. Ол кюн аны пулемётчулары артиллеристле бла бирге алты самолётну агъызгъандыла.  1945 жылда 19 февральда 134-чю дивизияны Суворовну экинчи даражалы ордени бла саугъалагъандыла. Аны аскерчилерини бла командирлерини араларында орденлеге бла майдаллагъа кёпле тийишли болгъандыла. Гюлюйланы Шарафутдин да Ата журт урушну биринчи даражалы ордени бла саугъаланнганды.

1945 жылда16–30 апрельде дивизия Берлинни къыбыла жанында сермешле бардыргъанды. Майда уа Германияны ара шахарыны орамларын фашистледен тазалаугъа къатышханды. Ма анда тюбегенди Гюлюйланы Шарафутдин Хорламгъа эмда рейхстагда «От Эльбруса до Берлина» деп жазгъанды.

Жигитлиги эмда батырлыгъы  ючюн да ол  дагъыда «За отвагу», «За обророну Сталинграда», «За взятие Берлина» майдалла бла да саугъаланнганды. Уруш бошалгъандан сора да,Германияны шахарларындан биринде капитан чыны бла комендант болуп 1947 жылгъа дери къуллукъ этгенди.

Текуланы Хауа.
Поделиться: