Промышленность кёп къалмай он процентге кёбейгенди

Севкавстатдан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи онбир айны ичинде Къабарты-Малкъарда промышленность производствону индекси 9,5 процентге кёбейгенди. Дагъыда жер тюбюнде байлыкъланы хайырланыу сферада 10,4 процентге айнытыу эсленнгенди, «Жарашдырыучу производстволада» уа 8,8 процент къошулгъанды. Таза суу бла жалчытыу, кир-кипчиклени жыйыу эм ташыу индекс кёп къалмай 140 процентге айныгъанды, электрокюч, газ эмда исси суу бла жалчытыу эмда хауаны тазалау а онбеш процентге азайгъанды.

Аш-азыкъланы юсюнден айтханда, этни эмда андан жарашдырылгъан полуфабрикатланы, къыймаланы, чёплеу жауну, унну, татлы ашарыкъланы, мал ашланы, жемиш чагъырланы, сыраны, этил спиртни, татлы сууланы, къумачланы, энчи эмда башха юс кийимлени, агъач эшиклени, картон эмда пластик орунланы, кислородну, кирпични, къурулушда хайырланылгъан темир конструкцияланы, инструментлени, навигация приборланы, медицина оборудованияны, рентген аппаратланы, кабель продукцияны, мебельни чыгъарыу кёбейгенди. Кёгет консерваланы, жемиш сууланы, сютню, сары жауну, ундан этилген татлы ашарыкъланы, макаронланы, жюзюм чагъырланы, трикотаждан этилген ич киймлени, аякъ кийимлени, дарманланы, темирлени оксидлерин, пластик эмда темир эшиклени бал терезелени, мияла шешаланы бла банкаланы, бетон блокланы эмда бетонну, асфальтны, багъыр чыбыкъланы, полупроводник приборланы, микросхемаланы, прицеплени эмда полуприцеплени, автомашиналагъа кереклени эмда электрокючню чыгъарыу а азайгъанды.

Къурулуш бёлюмде 13,2 миллиард сом багъасына ишле этилгендиле. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде ол 0,7 процентге кёбюрек болады.

Энчи юйлени да санаса, предприятияла бла организацияла онбир айны ичинде 3028 жангы фатар ишлегендиле. Аладан ючден бири кёп фатарлы юйледедиле. Саулай айтханда, барыны да ёлчеми 361,5 минг квадрат метр болады. Ол да былтырдан 30,5 мингнге неда 9,2 процентге асламды. Элледе 1002 фатар ишленнгенди, неда башхача айтханда, битеу жангы жашау журтланы 40,4 проценти.

Аграр сферада да азмаз айнытыу эсленеди – 0,2 процент. Сагъынылгъан кезиуде 42,8 миллиард сом багъасына эл мюлк продукция чыгъарылгъанды.

Ал тергеулеге кёре эл мюлк организацияла, мюлкле, энчи предпринимательле быйыл 1136,1 минг тонна мирзеу жыйгъандыла (былтыр - 1128,1 тонна). Ол санда кёп къалмай 150 минг тонна будай эмда 927 минг тоннагъа жууукъ нартюх. Аланы битимлилиги былтыр бир гектардан 54,1 центнер болгъан эсе, быйыл 54,8 центнерге жетгенди. Нартюхнюкю уа андан да кёп къошханды: 63,7 центнерден 69,4 болгъанды. Чёплеуден бешден бирине аз (26,1 минг тонна), картофдан а 7,2 процентге кёп (196 минг тонна) жыйылгъанды. Тахта кёгетчиликде къармашханла да быйыл 14 процентге азыракъ (404,3 минг тонна) продукция ёсдюргендиле.

Быйыл мюлклени битеу тюрлюлеринде кечиннген малланы (тонгузланы санамай) саны кёбейгенди, тауукъланы саны уа азайгъанды.

Тууарланы юсюнден айтханда, алагъа 1700 къошулгъанды. Аны бла аланы саны бюгюнлюкде 269 минг болады. Андан 131,5 минги – ийнекледиле. Къойладан бла эчкиледен былтыр 374,4 минг болгъан эсе, быйыл 393,1 мингнге жетгенди. Юй къанатлыланы саны уа 4,3 миллиондан 3,8 миллионнга азайгъанды.

Тууарланы – 73, тонгузланы – 84,8, къойланы бла эчкилени – 51,4 эмда юй къанатлыланы 46,5 проценти иели мюлкледедиле.

Эл мюлк организацияла, адамла, элчи-ферма мюлкле эмда энчи предпринимательле быйыл онбир айны ичинде (союлмагъан ауурлукъда) 90,6 минг тонна тууар эм тауукъ эт сатхандыла. Ол былтырны бу кезиуюнден 1,9 процентге аслам болады. Дагъыда 446,3 минг тонна сют сауулгъанды (2,8 процентге кёп) эмда 185,2 миллион жумуртха жыйылгъанды (+0,4%).

Сагъынылгъан организациялада, орта эсеп бла алып тергегенде, былтыр бир ийнекден 5000 килограмм сют саугъан эселе, быйыл ол 5145 минг килограммгъа жетгенди. Бир тауукъ а 222 жумуртха бергенди (былтыр - 213).

Розница сатыу-алыуну обороту 118,3 миллиард сом болгъанды. Былтырны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде ол тюрленмегенди.

Адамла аш-азыкъладан, ол санда сууладан эмда тютюн продукциядан 58,3 миллиард сом багъасына сатып алгъандыла. Продовольствие болмагъан товарлагъа уа 60 миллиард сом къоратхандыла. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде биринчиси бир процентге азайгъанды, экинчиси уа 0,9 процентге кёбейгенди. Адам башына алып тергегенде, ай сайын 12,4 минг сом багъасына розница сатыу этилгенди. Былтыр а бу кёрюмдю 11,9 минг сом бола эди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды
Поделиться: