От тюшгенде 115 сабий ёлгенди

Кеслери алларына къалгъан гитче сабийлени къоркъуу хар жерде да сакълайды. Сирнекле неда башха къабындырыучу затла бла ойнау, бузукълукълары болгъан электроприборланы хайырланыу, розеткалада къалгъан зарядкала – ала барысы да къыйын болумгъа келтирирге боллукъдула. От тюшгенде уа ала кёбюсюнде, къоркъуп, ундурукъ тюбюне неда отоуну мюйюшлерине бугъунадыла.  

Юлгюге, аллай болумлада Волгоград областьда энчи иели юйде от тюшгенде эки сабий ёлгендиле, Самара областьда - саулай юйюрню, Свердовск областьда уа аналары бла юч баланы къутхарыргъа онг чыкъмагъанды. МЧС-ни башчысы Александр Куренков билдиргенича, жылны аллындан башлап энчи иели юйледе 23 минг кере от тюшгенди, сабийле да асламысында алада ёлгендиле. «Былтырны бу заманы бла тенглешдиргенде от тюшгенде ауушханланы саны азайгъанды (2,2 минг адам), алай сабийлени араларында ёлюм а 40 процентге ёсгенди – юй жаннганда 115 бала ёлгендиле. От тюшгенде уулу тютюн хауагъа къошулады, инсан аны бир ненча кере солуу алгъанлай эси ауады. Юйде тютюнню эсеплеген системаны орнатыу уллу палахны тыярыкъды. Бюгюн бизни борчубуз суулада, от тюшгенде къыйын болумлада, кеслери алларына къалгъан сабийлени араларында ёлюмню азайтыргъады», - дегенди ол. Юлгюге, аллай система жаннган жер болгъанын заманында таууш этип билдиргенини хайырындан тиширыу беш сабийи бла тышына чыгъалгъанды, алай бла ала сау къалгъандыла.

МЧС сабийлени къоркъуусузлукъларын сакълаугъа уллу эс бурады. Сууукъда жылыу бериу кезиу башланнганлы ведомствону келечилери ангылатыу ишни бардырадыла, адамла бла, ол санда кёп сабийли юйюрле эм жангызлай жашагъан къартла бла 58 минг кере тюбешгендиле, жыйылыула ётдюргендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: