Юйле – жылы, орамла - жарыкъ

Къабарты-Малкъарда эллени айнытыу, алада жашагъанланы болумларын игилендириу жумушла бек магъаналыгъа саналадыла. Ахыр беш жылны ичинде бу жаны бла аслам иш этилгенди. Аланы барына да 1,551 миллиард сом къоратылгъанды, ол санда былтыр 653,5 миллион сом багъасына мадар этилгенди, дегендиле республиканы Эл мюлк министерствосунда.

Сагъынылгъан кезиуде эки минг квадрат метрден артыкъ жашау журт ишленнгенди, эки фельдшер-акушер пункт ачылгъанды, 2,5 минг квадрат метр жерни алгъан спорт объектле къуралгъандыла. Дагъыда тогъуз элде битеуда 25,5 километр суу бир элде уа 8,8 километр газ быргъыла орнатылгъандыла.

Пролетарское элде битеуда 2,2 километр орамла чыракъла бла жарытыладыла энди, анда эмда Солдатское станицада бирер суу къую жарашдырылгъанды, Майскийде уа канализация объектни къурулушу бардырылгъанды.

Бир-бир объектлени жангыдан ишлегендиле, башхаларына уа тынгылы ремонт этилгенди. Сёз ючюн, Благовещенка элде спорткомплексни мекямы, Къашхатауда бла Псыхурейде мехкемелени къошакъ бёлюмлери, Пролетарскоеде билим бериу учреждение жангыртылгъандыла. Солдатское станицада уа школгъа дери билим берген (140 жерли) учреждение ишленнгенди.

Маданият объектлеге да эс бурулмай къалмайды. Къашхатауда, Тырныауузда эмда Алтуд элде аллай бирери жангыртылгъанды, Аушигерде уа маданият Юй (300 жерли) ишленнгенди. Дагъыда Къашхатауда аллай Юйге эки автобус берилгенди.

«Эл тийреледе транспорт инфраструктураны айнытыу» программаны чеклеринде, ахыр беш жылны ичинде онсегиз элде битеуда 26,5 километр жолла жангыртылгъандыла.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: