Айырыулада Владимир Путин ючюн 76 миллиондан аслам адам къол кётюргенди

РФ-ни Ара айырыу комиссиясыны таматасы Элла Памфилова билдиргеннге кёре, быйыл 15-17 мартда бардырылгъан айырыулада шёндю къырал башчыбыз болуп тургъан Владимир Путин ючюн 76 миллиондан аслам адам къол кётюргенди. Ол бир заманда да болмагъанча уллу кёрюмдюдю. 2018 жылда Владимир Путин ючюн 56 426 399 адам къол кётюрген эди.

«Эсигизге салайым, бюгюнлюкге алыкъа айырыу комиссияладан участкалада къол кётюргенлени бюллетеньлери къараргъа жарамай къалгъанды деген билдириу жокъду. Ол да иги шартды бирси кезиуле бла тенглешдиргенде.

Айырыуланы ахыр кёрюмдюлери уа 21 мартда Ара айырыу комиссияны жыйылыуунда белгили этилликдиле», - деп чертгенди Элла Памфилова.

Белгилерчады Къабарты-Малкъарда къол кётюрюрге эркинликлери болуп айырыулагъа къатышханланы саны 95,8 процент болгъанын. Ол кёрюмдю Россейде ючюнчюдю. Биринчи жерде 97,1 процент бла Чечен республика, экинчи тизмеде уа Кемеровская область 96,4 процент тохтагъанды.

Поделиться: