«Къабарты-Малкъар сайлауун этгенди!»

Къабарты-Малкъарда Россей Федерацияны Президентин айырыула къуралыулу ётгендиле. Ыйых кюн 20:00 сагъатда регионну битеу айырыу участкалары жабылып, участка комиссияла тергеулерин башлагъан эдиле. КъМР-ни Айырыу комиссиясы билдиргенича, 18 сагъат 11 минутда республикада къол кётюрюрге келгенлени саны 92,57 процентни тутхан эди.

Айырыуладан сора КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы жамауатына ыразылыкъ сёзюн айтханды: «Бу ишни инсанлыкъ борчларына санап, аны толтурур ючюн айырыу участкалагъа келгенлени барысына да жюрек ыразылыгъымы билдиреме. Къабарты-Малкъарны халкъы инсанлыкъ эмда патриот ниетин, жууаплылыгъын эмда политика эслилигин, къырал ючюн къайгъыргъанын эмда билимлилигин да  кёргюзтгенди.

Дагъыда бу магъаналы ишни Къабарты-Малкъар Республикада къуралыулу бардырыугъа юлюшлерин къошханланы барысына да ыпспас этерге сюеме. Айырыула баргъан юч кюнню ичинде ырахатлыкъ сакъланнган эди. Аламат республикабызны кёп миллетли халкъындан бири болгъаным бла ёхтемленеме. Къабарты-Малкъар сайлауун этгенди!».

Поделиться: