Предпринимательлени эл мюлкде къыйынлары уллуду

Къабарты-Малкъарда былтыр эл мюлк продукцияны 26,5 процентин фермерле бла энчи предпринимательле чыгъаргъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни элчи мюлклени эмда эл мюлк кооперативлени Ассоциациясыны (АККОР) жыйылыуунда республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханды. Кенгеш кёп болмай Чегем районда ётген эди.

«Къабарты-Малкъаргъа эл мюлк эм магъаналы бёлюмледен бириди. Къырал программаланы эмда миллет проектлени хайырындан аграр бёлюмде уруннганла бек уллу атлам этгендиле. Ахыр беш жылны ичинде эл мюлк продукцияны ёлчеми иги да кёбейгенди, былтыр а 89,5 миллиард сом багъасына чыгъарылгъанды. Буруннгу жылны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде, 2023 жылда айнытыуну кёргюзтген кёрюмдю 110,1 процентге жетгенди. Сёзсюз, ол иги жетишимди, аны жалчытыугъа элчиле да аслам къыйын салгъандыла», - дегенди министр.

Тергеулеге кёре былтыр элчи мюлкле эмда энчи предпринимательле мирзеуню 46,5 процентин, чёплеуню 58 процентин, тахта кёгетлени уа оналты процентден асламысын жалчытхандыла. Тууар эмда тауукъ эт чыгъарыуда ала - 28,8, сютде уа - 18,5 процент юлюшлерин аладыла.

Айтылгъаныча, къырал берген болушлукъну хайырындан болгъанды быллай айнытыу. Жаланда былтыр АПК-гъа, ол санда эл тийрелени комплекс халда айнытыу жумушлагъа, дагъыда элледе жолла ишлерге, федерал эмда республикалы бюджетледен битеу да 3,8 миллиард сом бёлюннгенди. Ахчаны аслам кесегин элчи мюлкле бла энчи предпринимательле алгъандыла.

Эл мюлк министр аграр бёлюмде къармашханлагъа ишлеринде бийик жетишимле, быйыл да салгъан къыйынлары иги хайыр бла къайтырын тежегенди. Кенгешге РФ-де АККОР-ну Советини башчысы Светлана Максимова, жер-жерли власть органланы, билим бериу учрежденияланы келечилери эм башхала къатышхан эдиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: