Хасаниячыла - алчыла

Бу кюнледе КъМКъУ-да информатикадан бла информацияны къоруулау жаны бла «INFO-2023» республикалы олимпиадада хорлагъан школчуланы къууанчлы халда белгилегендиле.

Фахмулу жаш тёлюню быллай жетишимлери бла бийик билим берген окъуу юйню Искусственный интеллект эм цифралы технологияла институтуну директору Альберт Шапсигов алгъышлагъанды.

Белгилисича, быллай олимпиадалагъа регионда бек кючлюле къатышадыла. Бу эришиуде уа Хасанияны 16-чы номерли  школуну окъуучулары, ахшы кёрюмдюле болдуруп, алчы жерлеге чыкъгъандыла. Энчи 5-чи классны окъуучусу Шауаланы Дамирни белгилерчады. Ол кесичаланы къауумунда республикда бек билимли болгъанын кёргюзтюп, 1-чи жерге чыкъгъанды. Экинчи уа Омар Баджмук болгъанды. 6-чы классда окъугъанланы араларында Мусукаланы Алан бла Атайланы Амира 2-чи жерлени алгъандыла. 8-чи классланы араларында Холаланы Далхат 2-чи жерге тийишли болгъанды. 9-чу класслада уа Мухаммад Баджмук 3-чю жерни алгъанды.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: