Келир жылда тамамланырыкъ борчла кёпдюле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков 2024 жылда тамамланыргъа керекли борчланы эм болжалгъа салмай этиллик сорууланы юсюнден жыйылыу бардыргъанды. Ары республиканы правительствосуну келечилери эм муниципалитетлени администрацияларыны таматалары къатышхандыла. Аны юсюнден республиканы оноучусуну пресс-службасы билдиреди.

Жыйылыуну ача, Казбек Коков былай айтханды: «Бек баш борчларыбыздан бири-быйылгъы жылда битеу белгиленнген объектлени заманында эм тынгылы ишлеп битдириге борчлубуз. Андан сора да 2024 жылда къауум къурулушну бошаргъа керекбиз. Ол тизмени дагъыда социал магъаналары болгъан объектле бла толтурургъа боллукъбуз, сёзсюз ала инсанланы жашауларын игилендирирге себеплик этерикдиле. Аладан бир къаууму районлагъа айланнган кезиуледе инсанланы тилеклерине кёре къуралгъандыла. Бюджетни проекти биринчи окъулуун ётгенди, анда боллукъ тюрлениуле белгиленнгендиле федерал бюджетни экинчи окъулуунда къараллыкъдыла. Анда иги жанына тюрлениуле бардыла, ол себепден биз 2024 жылда къараллыкъ сорууланы барысында тынгылы сюзерге керекбиз».

Жыйылыуда доклад бла КъМР-ни Правительствосуну Председатели  Мусукланы Алий сёлешгенди. Ол кенгешге къатышханланы быйылгъы жылны тогъуз айыны кёрюмдюлери бла шагъырейлендиргенди. Алагъа кёре ол белгиленнген кезиуде быллай кёрюмдюле болгъандыла:  промышленностда – 102,5 процент, эл мюлкде – 109,9 процент, къурулушда – 109,8 процент, сатыу-алыуда – 109,2 процент, халкъны жумушларын тамалауда – 114,2 процент,  иш хакъны тёлеуде – 106,2 процент, хакъны бек аз ёлчемин тергегенде – 112,7 процент, ол орта эсеп бла айтханда январь-август айлада 38153,2 сом болгъанды. Январь-октябрь айлада республикалы бюджет 111 процентге толтурулгъанды, налогла жыйыу 140 процентге, инсанланы иш хакъларындан тыйылгъан налог 113 процентге толтурлгъанды, битеулю хайырдан жыйылыучу налог да 112 процент болгъанды эм биригиулени ырысхыларына салыныучу налог 110 процентни тутады.

Жыйылыуда кётюрюлген соруулагъа кёре тийишли буйрукъла да берилгендиле.

 

 

Поделиться: