Билимни бла чыгъармачылыкъны арасы

Быйыл Элбрус районну Мокъаланы Магометни атын жюрютген сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасы 70-жыллыгъын белгилегенди. Жыл сайын бери 1000-1200 гитче жюрюйдюле, аланы араны кесинде, сора билим бериу учрежденияла бла келишимле тауусуп, Тырныауузда бла талай элледе мектепледе да юйретедиле. Чекленнген онглары болгъан балалагъа «Энчи сабий» деген ара да къуралгъанды. Алада сабийле фахмуларын айнытадыла, билимлерин ёсдюредиле, жангы тенгле табадыла.

Мында окъутууну бардыргъанда хар сабийни хунери неге болгъанына, ол билимин не жаны бла ёсдюрюрге сюйгенине къаралады. Фахмулу, социал жаны бла къорууланмагъан, къыйын жашау болумгъа тюшген эм башха социал болумда окъуучуланы барысына да юйретиу программала жарашдырыладыла, гитчелеге усталыкъ сайларгъа болушадыла, жамауат жашаугъа юйретедиле. Арагъа келгенле жыйырмадан аслам чыгъармачылыкъ бёлюмледен – техника, художестволу, илму, социал-гуманитар, турист-краеведение, физкультура-спорт эм башхала - сайларгъа боллукъдула.  

- Сабийле къошакъ билим алгъанларындан тышында, профессионал жаны бла да юйренедиле, сёз ючюн, тигиуге, медицина болушлукъ этерге, техника моделированиягъа, - деп билдиреди Россейни билим бериуюню сыйлы ишчиси, Къабарты-Малкъарны сыйлы устазы Мисирланы Фарида. – Бизде сурат ишлеу, миллет эм шёндюгюлю тепсеулени студиялары, «Чыгъармачылыкъны дуниясы», «Хунерли къолчукъла», «Дизайнер», Минчакъла бла тигиу», «Тигиуню азбукасы», «Кеси къоллары бла ишлеу», «Ракетомоделизм», «Техноград», «Тарыхчыла-краеведле» эм башхала.

Арт жыллада аслам эс усталыкъ сайларгъа болушуугъа бёлюнеди. Абадан жыл санда сабийле «Аш этиу», «Медицина бла биз», «Къонакъ алыу сервис», «Информатика», «Кийим бичиу» дегенча бёлюмле ачылыпдыла. Аланы бошагъанла экзамен бередиле эм аланы эсеплерине кёре окъутууну ётгенлерини юсюнден шагъатлыкъ къагъытла аладыла.  

Алай сабийле бери жангызда билим алыр ючюн жюрюмейдиле, ала арада бош заманларын сейир, зауукълу да ётдюредиле. Мында аслам маданият иш къуралады, алада гитчеле чыгъармачылыкъда хунерлерин ачыкълайдыла, тюрлю-тюрлю фестивальлагъа, регионла аралы эм битеуроссей конкурслагъа къатышадыла, сёз ючюн, «Жулдузла жандырадыла», «Минги тауну жулдузу», «Къолдан усталаны шахары». Алада болдургъан жетишимлери уа бютюн уллу бийикликлеге итиндиредиле. Хар окъуу жылны ахырында уа «Сабийликни дуниясы» деген отчёт концерт-фестивальны ётдюредиле. Андан сора да, кёрмючле, жолоучулукъла, авиа эм ракетомоделистлени эришиулери къураладыла. «Клуб-64» дерследен бош заманларында сабийле шахматла, бильярд эм башха стол оюнла ойнадыла. Арагъа аслам адам келирча уа ачыкъ эшиклени кюню бардырылады. 

Араны ишине бийик багъа да бичиледи. Фарида Магомедовна айтханнга кёре, ала къошакъ билим бериу учрежденияланы битеуроссей конкурсуну «Ара» деген номинациясында хорлагъандыла, саугъагъа «УАЗ» автомобильни да алгъандыла. Ызы бла бу конкурсну финалына чыгъып, 3 миллион 200 минг сом грант къытхандыла, ол ахчагъа учрежденияны мюлк-техника хазнасы жангыртылгъанды. Бусагъатда кабинетледе жангы оборудование, кёрмючле бла музыка залла, кийинирча отоула, оюн отоула бардыла, китапханасында 800-ге жууукъ илму, илму-техника эм методика китап жыйышдырылгъанды.

Ара «Россейни эм иги 100 мектеби» конкурсну, «Боллукъ заманны мектеби», «Сабийлеге къошакъ билим бериуню эм иги учреждениясы» конкурсланы лауреаты болгъанды, келир окъуу жылгъа хазырланыу жаны бла республикалы конкурсда хорлагъанды, саугъаланнганланы къауумуна да киргенди. Ахыр кезиуде болдургъан жетишимлеринден бири къошакъ билим бериуню республикалы эришиуюнде алгъан биринчи жерди, анда Къабарты-Малкъарны Билим бериу эм илму министерствосуну биринчи даражалы диплому бла да саугъаланнганды.

Бу ахшы кёрюмдюле араны устазлары ишлерине жууаплы кёзден къарагъанлары, сабийлени сайлагъан усталыкъларын сюйгенлерини хайырынданды. Аланы кёбюсю билим бериуде талай онжыллыкъны урунадыла, биринчи квалификация категориялары барды. Сабий биригиулени башчыларыны араларында Гуданаланы Юрисланны, Тилланы Борисни, Калина Карданованы, Валентина Иванованы, Наталья Симонованы, Жабелланы Зухраны, Мисирланы Ахматны, Улбашланы Фатиманы эм башхаланы сагъыныргъа боллукъду. Быйыл профессионал усталыкъны «Жюрегими сабийлеге береме» деген конкурсуну район эм регион кезиулеринде Хаджиланы Мадина бла Руслан Бишенов хорлагъандыла.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: