Маданият

Поэзияны жарыкъ дуниясында

Декабрьни ал кюнлеринде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, РСФСР-ни М.Горький атлы  къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны 85-жыллыгъына жоралап поэзияны байрамлары къураллыкъдыла.

КЕЧ-ЭРТТЕ БОЛСА ДА, ТЮЗЛЮК ХОРЛАГЪАНЫНЫ ЮСЮНДЕН

Гуртуланы Элдар къыркъгъа жууукъ китапны авторуду. Чам хапарла, повестьле, романла жазады. Аны чыгъармалары немец, ингилиз, испан, поляк тиллеге кёчюрюлгендиле. «Хасанны китапчыгъы», «Къая жашы – къаячы» деген повестлери ючюн Элдар эки кере да Битеусоюз конкурсну саугъасыны лауреаты, «Къызылкъанат тангларым» деген китабы ючюн а Николай Островский атлы адабият конкурсну сыйлы дипломуна тийишли болгъанды. «Ай байракълы къоншубузда» деген китабы ючюн а анга «Россейни журналистле союзуну лауреаты» деген ат аталгъанды.

Студентле миллет маданиятлары бла шагъырейлендиргендиле

Кёп болмай Пятигорск шахарда Халкъ мюлкню эм къырал  къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде миллетлени бирикдирген   «Маданиятланы арасында ушакъ» деген фестиваль болгъанды. 

КЕЗИУЛЮ ФЕСТИВАЛЬДА МАСТЕР-КЛАССЛА

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда баргъан Шимал Кавказны миллет драма театрларыны «Южная сцена» атлы Халкъла аралы фестивальларыны чеклеринде актёр усталыкъдан бир къауум мастер-класс болгъанды.  Аны россей театр режиссёр, драматург, ГИТИС-де драма режиссураны кафедрасыны доценти Екатерина Геннадьевна Гранитова-Лавровская бардыргъанды. 

Къараучуланы толкъун къарслары – ыразылыкъларыны шагъаты

Бу  кюнледе Дагъыстанны  Э. Капиев атлы  Лаклы  къырал музыкалы-драма театры  "Культура" миллет проектге кёре Нальчикге келгенди. Быллай гастрольла Россейни халкъларын бирикдирир, бир бирни адет-тёрелерин, маданият хазналарын билирча, хурметлерча этер муратда къураладыла. 
 

«Артист сахнада битеу халкъны къадары, жазыуу аны къолунда болгъанча алай ишлерге борчлуду»

Къабарты-Малкъар, Ингуш республикаланы халкъ артисти, Россейни халкъларыны артиадасыны  лауреаты, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны директору Жангуразланы Байдуллахны жашы Мажит. Бу жарыкъ кёллю, ачыкъ жюрекли, къудурет фахмудан толу юлюшлю сахна жулдузну танымагъан бизни республикада угъай, битеу Шимал Кавказда да хазна болмаз.

Александр Пушкинни «Татар Поэмасыны» Жаратылыуу

Уллу орус поэт Александр Сергеевич Пушкинни поэмаларында тюрк дуния бла байламлыкъ эсленеди – тюрк сёзле, сюжетле, жигитлерини атлары окъуна хайырланадыла. Ол затха шартла толудула.

Бай бла зыккыл

Эртте-эртте бир байны жангыз къызы болгъанды. Ол жетгенде, бай аны эрге берирге акъыл эте башлагъанды. Алай, не медет, къызны сюйген жашы болмагъанды. Сора ата кёп оюнла чыгъарып, ким хунерли болса, къызын анга берирге умут этгенди.

«Халкъым бла байламлы дуния башында бир жукъ эталгъан эсем, кесими насыплыгъа санайма»

Алим, кесаматчы, бек башы уа, энчи кёз къарамы бла фахмулу жазыучу  Толгъурланы Зейтун... Студент заманымда аны лекцияларына байрамгъача баргъаным  эсимдеди. Ол алай нек эди деп сорсагъыз, аны жууабын женгил табаллыкъма.  Устазымы  уллу жашау сынамы, бийик  билими эмда адабиятха чексиз сюймеклиги болгъаны ючюн. 

Жаш режиссёрланы чыгъармачылыкъларына себепликге

«Жаш тёлю миллет кинопремияны» финалына ётген  режиссёрланы атлары белгили болгъандыла.  Ала Россейни он регионундан онтогъуз кинематографистледиле.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият