Маданият

БАЛКЪЫЗ

Хусей урушха кетген кюн бир да мудах эди – кюз арты шулпу ура да тохтай. Балкъыз, аны ашыра, Бештаугъа дери да барыр эди, алай, уялды да

Малкъаргъа жолоучулугъун эсинден кетмезлик, кёлюн кётюрген сейирлик кезиуге санагъанды

Быйыл 7 июльда СССР-ни халкъ артисти, Социалист  Урунууну Жигити, Ленинни атын жюрютген премияны лауреаты, битеу  дунияда да бек иги меццо-сопрано, операны жулдузу Елена Образцовагъа 80 жыл толлукъ эди.

ЖОЮЛАДЫЛА СЕНИЧА ИГИЛЕ

Хочуланы Шабазны жашы Салих малкъар прозаны мурдорун салгъан жазыучуду. 

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. Къалай-алай эсе да, Малкъар ауузларындан биринде, черекни онг жанында, бийик тау башында, уллу таш барды.

«Мында къонакъбай, чомарт, ёхтем адамла жашагъанларына тюшюннгенме»

Журналистни жоллары кёп сейир адамла бла тюбешдиредиле. Аны ючюн сюеме мен бу усталыкъны. Мени да аллай тюбешиулерим кёп болгъандыла. Кертиди, бирле эсингде къаладыла, бирле уа – угъай.   Белгили россейли актёр эмда жырчы Александр Дьяченко бла тюбешиуюм, ушакъ этгеним да аллай унутмазлыкъ кезиулеримден бири болгъанды. 

Миллет газетибизни жолу – заманны бети

Белгилисича, малкъар  халкъны къадры тынчладан болмагъанды. Алай къайсы болумлада да ол адамлыгъын, иш кёллюлюгюн, талпыныуун, жашаугъа сейирин бир заманда да тас этмегенди. Сейир тюйюлмюдю, журтларына къайтханлы бир ненча ай болгъан халкъ 1957 жылны 5 майында миллет газетни биринчи номерин чыгъаргъаны.

Ол жыллада аны баш редактору Кациланы Хабу болгъанды.  Коллективинде да  керти да тийишли адамла ишлегендиле. Аланы араларында  Макытланы Сафар, Тёппеланы Алим, Маммеланы Ибрагим, Токумаланы Жагъафар, Гайыланы Махти, Малкъондуланы Хамит, Зокаланы Зейтун, Махийланы Шаухал эм башхала. Сёзсюз, онючжыллыкъ тынгылаудан сора адамланы айтыр затлары уа бар эди.

Сакъламай тургъанлай келген насып

Хар адамны жашау жолу энчиди. Бирде бек тюнгюлген кезиуде хар зат да тюрленип къалыргъа болады. Насыпны келир чагъын бир инсан да билмейди. Бюгюн бизни газет окъуучубузну керти хапарын басмалайбыз.

Ахырзаман

Бюгюн да, хар замандача, акъсакъал танг аласы бла тенг турду, арбазгъа чыкъды, нюрюн тёге тургъан кюннге къарады. Эки къолун анга узатды да, жюреги жылынды. Сора узакъ аламгъа кёз къарамын бурду да, дунияны жаратхан, кёп жылладан бери кюнню жарыгъын анга кёргюзтюп  тургъан, сыйлы Аллахха баш уруп, шукур, ыспас этди, махтау  берди.

НАЗМУЛАРЫ ПОЭЗИЯНЫ СЮЙГЕНЛЕНИ ЖЮРЕКЛЕРИН КЪОЗГЪАГЪАНЛАЙ ТУРАДЫЛА

Россей адабиятда бек белгили поэтледен бири Анна Ахматова туугъанлы бу кюнледе 130 жыл болады.

Адамлыгъы да, фахмусуча, деменгили Магомет

Мен, Мокъаланы Магометни кесин таныгъынчы, назмулары бла шагъырей болгъанма. Аланы терен магъаналарына, тилибизни байлыгъына, аны жыр макъамлы, ариу болгъанына да аланы окъугъандан сора эс буруп тебирегенме. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият