Маданият

ТИШИРЫУ БЛА ПОЭТ

Тиширыуну – ананы, эгечни, къызны юсюнден да жазмагъан поэт болмаз. Аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфаты къанатландырмагъан суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут да. Уллу поэтни, Къайсынны, чыгъармачылыкъ ишинде да бек бийик намысха, бек уллу насыпха, бек ариу сёзге тийишли тиширыуну сыфатыды. Анга аталгъан назмула кёпдюле.

Назмуларында ауур акъыллылыкъ да, тиширыу жумушакълыкъ да, поэзиягъа къуллукъ этиуню ачыкъ сёзлюгю да бирлешипдиле

Газетибизни бетлеринде атлары айтылгъан поэтлерибизни, жазыучуларыбызны, суратчыларыбызны, музыкачыларыбызны эм бирси атлары айтылгъан адамларыбызны эсгере-эсгере турабыз. Ол бизни барыбызны да тарыхыбызгъа, тилибизге, маданиятыбызгъа, адабиятыбызгъа къыйын салгъан инсанлагъа хурметибизни белгисиди.

Керти сёзню кючюне ийнаныу бла

Быйыл белгили орус поэт, жазыучу, кёчюрмечи Борис Леонидович Пастернак туугъанлы 130 жыл толгъанды.  Ол Нобель саугъагъа тийишли сёз усталадан бири болгъанды, аллай даража, белгилисича, алай кёп адабиятчыгъа берилмегенди. 

ЁМЮРДЕН ЁМЮРГЕ ДЕРИ

Шахмырзаланы Османны жашы Саид Малкъарны бек ариу жери Эл-Тюбюнде туугъанды. Андан бери кёп жыл озгъан эсе да, Шахмырзаны аты бир тёлюден бирине ёте келеди. Ол шарт а Саидге халкъы  къалай ыразы болгъанын кёргюзтеди. Дуния тюрлене башлагъанда жаратылып, ол заманны толкъунунда Саид кеси жолун сайлагъанды. Аны къадары энчи эди. Асламында малчылыкъ, жерчилик бла жашагъан эллилени арасында ёсюп, Саид жашауун билим, илму излемле, адабият бла байламлы этгени аны энчилиги эди.

«СЕНИ ЭСИМЕ ТЮШЮРЕ…»

Малкъар халкъны ёхтемлиги, кёп тюрлю фахмуну иеси – кинону, театрны, музыканы, адабиятны да устасы Къулийланы Борис дуниясын алышханды деген къуугъун хапар Беш да Тау Элни мудах этген эди.

АЗАТ БОЛУП КЪАЙТ

Чыпчыкъланы Магометни жашы Борис 1948 жылда Къыргъызда туугъанды. Андан жазгъанды ол хапарларыны бирини аллында «Аталарыбыз алгъын биз туугъан жерде жашай эдиле, энди уа биз аталарыбыз туугъан жерде жашайбыз», – деп.

Университетни анимация студиясы грантха тийишли болгъанды

Культураны бла искусствону жаш тёлю ишчилерини «Таврида-АРТ» форуму эм Росмолодёжь федерал агентство кезиулю сменни – кинону бла анимацияны антишколасыны – эсеплерин чыгъаргъандыла. Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни анимация студиясыны таматасы Булат Бербековну «ADIN.PRO анимацию»проекти грант конкурсну  финалына чыгъып 454 000 сом  себеплик алгъанды. Аны юсюнден бизге КъМКъУ-ну пресс-службасы билдиргенди

Ашыкъгъан жаланда къууанч сакълагъан этеди…

Жай кюн терезени жылтыратып, кёз къаматады. Алай эрттен, ингир а сууукъ хауасы бла къоркъута башлагъандыла. Жюреги къайгъылы болуп, сакълайды келе тургъан къачны Рахийма. Сюймейди жылны бу заманын ол. Кёп тас этгенди кюзледе. Къадарны жерде жазылмагъанын, аны жаз бла, къыш бла да иши болмагъынын эсине алыргъа сюймейди ол.

«ЖАНЫМ, КЁКЧА, КИМГЕ ДА АЧЫКЪ»

Mалкъарны сюйген поэти Бабаланы Ибрахимни дуниядан кетгени бла байламлы поэзияны сюйгенле, поэтни таныгъанла, билгенле уллу бушуу этедиле. Жашау хакъды, бу дуниягъа келгенле жерни башын кёргенча, тюбюн да кёрмей амаллары жокъду. Аны юсюнден сагъыш этмеген да. Андан жазгъан болур эди бир къауум жыл мындан алгъа Бабаланы Ибрахим былай:

Туугъан жерине таза сюймеклиги жюреклени жылытхан жарыкъ макъамлы, сейирлик жырла жаратады

Атлары халкъыбызда махтау бла айтылгъан, искусствобузну отун бютюн да жарыкъ жарытхан фахмулу адамларыбыз бла дайым ёхтемленебиз. Аллай инсанларыбыздан бири РСФСР-ни, КъМР-ни Къырал саугъаларыны лауреаты, Къабарты-Малкъарны халкъ поэти Зумакъулланы Танзиляды.  Аны жыр чыгъармачылыгъыны юсюнден сейир материалны кесини заманында композитор Байчеккуланы Абидин да тынгылы жазгъан эди. Очеркни басмагъа хазырлап, окъуучуларыбызны эслерине салыргъа излегенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият