Маданият

Фахмулу да, огъурлу да, жарыкъ да сёзлю

   Бу кюнледе Къабарты-Малкъар Республиканы сыйлы журналисти, Россейни Жазыучуларыны союзуну члени, айтхылыкъ тилманч , журналист, жазыучу  Текуланы Махайны жашы Жамалгъа 85 жылболлукъ эди. Андан тамам 32 жылын а ол «Коммунизмге жол» («Заман») газетге бергенди.

Закийге багъырдан эсгертме ишлейди

   Белгили суратчы Ахматланы Леуанны республикадан тышында да иги таныйдыла. Суратларында жерибизни айбатлыгъын, адамларыбызны ариулукъларын, субайлыкъларын кёребиз. Хар бирине къарасанг да жашны усталыгъына, Аллах берген фахмусуна сейир этесе.

Кеси заманыны фахмулу инсаны

           Бу кюнледе Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал  институтунда КъМР-ни халкъ поэти, жазыучу, кёчюрмечи, Россейни поэзия академиясыны член-корреспонденти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни  «Эльбрус» китап басмада чыкъгъан бештомлукъ назму жыйымдыгъыны  презентациясы болгъанды. Чыгъарма поэтни 80-жыллыгъына жораланып  дуния жарыгъын кёргенди.  Аны  РФ-ни эмда КъМР-ни Культура министерстволары, сагъынылгъан  институт эмда КъМР-де «Патриот» жаш тёлю  жамауат организация «Республика хазна» атлы проектге тийишлиликде  къурагъандыла.

Даражалы конкурсда хорлагъанлагъа – сыйлы белгиле бла грамотала

 "Россейни акъ зурнуклары-2018" деген битеуроссей  конкурсда хорлагъанланы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда  къууанчлы халда саугъалагъандыла. Бу даражалы эришиуледе бизден   отуз юч школчу, ол санда  жыр, тепсеу, сабий фольклор  коллективле да, айырмалы болгъандыла.
       Аланы алгъышларгъа башда айтылгъан ведомствону башчысы Ауес Кумыков, КъМР-ни культура министри  Мухадин Кумахов, республиканы Жазыучуларыны союзуну правленини председатели Беппайланы Муталип келген эдиле.

Фахмулу сохталарына энчи тепсеуле къурагъан балетмейстер

Быйыл Тырныаууз шахарда Къулийланы Къайсын атлы Культура юйню балетмейстери Будайланы Ануарны жашы Русланнга «Къабарты-Малкъар Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанды.  Аны ол махтаугъа тийишли болгъаны сёзсюздю. Ол анга, жашланы бла къызланы бир ненча тёлюсюн тепсерге юйрете, кёп жылланы келгенди. Аны сохталары – миллет тепсеу искусствону тасхаларын билген, не тюрлю эришиуледе, фестивальлада да алда баргъан, къараучуланы къууандыргъан белгили адамла болгъандыла.

Ышаныуну, ийнаныуну, таукелликни жырчы къаууму

  Малкъар эм къабарты жыр искусствону тамырлары, белгилисича, буруннгудан келедиле.  Эрттегили жырла, макъамла, ёмюрледен бери эшитилгенлей,  халкъ ауузунда жюрютюлгенлей, аны жашаууна терен сингендиле.  Алада миллетни тарыхы, маданияты, бир сёз бла айтханда уа, жашауу толу ачыкъланады.

Ана тилибиз - таркъаймазлыкъ байлыгъыбыз

   Тетууланы Рамазанны къызы Мадина  Огъары Малкъарны экинчи номерли школунда ишлегенли иги кесек заман болады. Устаз былтыр Россейде «Жылны бек иги устазы» деген конкурсда хорлап, эки жюз сомгъа тийишли грант алгъанды.  КъМР-ни жарыкъландырыу илму  эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну, Черек районну билим бериуюню управлениясыны сыйлы грамоталары бла да саугъаланнганды.

Къулийланы Алимни спектакли - Голливудда

Къулийланы Къайсынны жашы Алим Дарио Фону «Свободная пара» деген пьесасына кёре салыннган спектаклини премьерасы озгъан солуу кюнледе Голливудда Stephanie Feury Studio Theatreтеатрда болгъанды. Аны атына белгили режиссер эм актер  «Ёлюм бизни айыргъынчы» деп атагъанды.

ИЙНАНЫУЛА БЛА ЫРЫСЛА

  •  Адам атланнгандан сора, ызындан юй тюп сыйпаса, ырысды.
  •  Адамланы кюндюз жукъулары келсе, кюн бузулады.
  •  Адамны сибиртки бла урсала – обур болады неда къаратон къалады.
  •  Ана тауукъ юйге айланып къычырса, ол юйге бир къайгъы келир.
  •  Асыралгъан хазнагъа тие турма, аны жин бийлейди, зараны жетер.
  •  Ат, тагъылып тургъанлай, арт аягъын узатса, – къайры эсе да узакъ жол барыргъа тюшер.
  •  Атасына-анасына жууап этгенни къолу-буту къурур.
  •  Аллынгдан киштик чыкъса, артха къайт – жолунг аман боллукъду.

ЖУЛДУЗЛУ ДА, ТАШЛЫ ДА ЖОЛ

Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу, халкъгъа билим бериуню отличниги Тёппеланы Бийсону жашы Сулейман 1917 жылда Кёнделенде туугъанды. Ленин атлы окъуу шахарчыкъда, ызы бла педагогика институтда окъугъанды. Уруш аллы жыллада Элбрус районну билим берген бёлюмюню таматасы болгъанды. Артда аскер къуллукъгъа чакъырылгъанлай, Уллу Ата журт уруш башланып, НКВД-ны аскерлерини къурамында къазауатха киргенди. Бир ненча кере ауур жаралы болгъанда, аны юйюне жиберирге тюшгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият