Маданият

Уллу фахмусу бла уллу кинода

Бурак Озчивит – тюрклю актёр эм фотомодель. Уллу белгилилик «Королёк – жырлаучу чыпчыкъчыкъ» деген фильмни жангыдан алдыргъанларындан сора келгенди жаш артистге. Дагъыда аны «Тамашалыкъ ёмюр» деген уллу проектге да къатышыргъа чакъыргъандыла.

 

Акъсакъалны осуяты

Таурух

Ахыры. Аллы 23 июньда чыкъгъанды

Жолну къыйынлыгъыны  несин айтаса, кесинг да сынагъан болурса. Арбазындан чыкъгъанынг окъуна жунчуйса. Бизни жолубуз а узакъ эди. Кёп эллени, журтланы артта къойдукъ. Ненча черекни артда къойдукъ. 

Акъсакъалны осуяты

Таурух

Андан бери талай жыл  озду. Сабийле тууа, жашдан къарт бола, кёп тёлю бир бирлерин алыша барадыла. Бу таурух а аууздан-ауузгъа ёте, бюгюнлюкде да халкъны эсинде  сакъланады.

Тюрк халкъланы дуниясында къурманлыкгъа союлгъан къойну санлау тарых магъаналы ангылаула бла байламлы болгъанды

Малкъар халкъ ёмюрлени теренинден келген тюрк халкъ болгъаны баямды. Малкъарлыла бла къарачайлыла бир халкъгъа саналадыла. Бурун заманлада бизни миллетге  ас-алан  дегендиле.  Малкъарда малны союу, санлау эм сыйлау адетлени къалай сакъланнганыны юсюнден хапарланы Тетууланы Хадис жыйып жазгъанды. Материал алгъаракълада басмаланнган эди, алай окъуучуларыбыз аны жангыдан беририбизни бир ненча кере излегенлери себепли, аны къайтарабыз, адет-тёрелерибизни сакълаугъа, билиуге бу магъаналы тинтиу иш да бир магъаналы атламды деген акъылны тутуп.

Толкъун къарсла, гюл къысымла – бары да «Ассагъа»

"Асса" юлгюлю сабий тепсеу ансамбль  бир жол  Нальчикде отчёт концертин  кёргюзте эди. Ариу миллет кийимле кийген жашла бла къызла  сахнагъа чыкъгъанлай окъуна, къараучуланы кёллери кётюрюлгенди.  Байрамгъа келгенлеге  КъМР-ни эмда  Ингушетия Республиканы сыйлы артисти  Апполаны Альберт  ыразылыгъын билдиреди эмда барысын да  алгъышлайды. Дагъыда ол  жаш тёлюню бла сабийлени республикалы чыгъармачылыкъ юйюню башчыларына, энчи аны директору Клара Калмыковагъа  бу ансамбльни  сакъланырына, андан ары айнырына къайгъырып тургъанлары ючюн ыспас этеди.

Айырмалылагъа - дипломла, майдалла, кубокла

 Нальчикни Къырал концерт залында  адет-тёрени сакълай билген юлгюлю юйюрлеге жораланнган байрамла терк-терк бардырыла туруучудула. Аланы Дуния Артий комитетни Шимал Кавказда бёлюмюню таматасы, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Ауес Бетуганов Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюнюне жоралап къурагъанды. Анга, республиканы эллеринден бла шахарларындан сора да, Юг Осетиядан, Дагъыстандан да къонакъла келгендиле.

СЮЙГЕН, КЮЙГЕН ЖЮРЕКЛЕНИ ЖЫРЧЫСЫ

Тиширыу назмучула къайсы ёмюрледе да болгъандыла. Аны алай болгъанына халкъны эсинде сакъланнган кюйле, тарыгъыула, ийнарла шагъатлыкъ этедиле. Бюгюн, европалы назмучулукъну тюрлюлери тёрели болгъан заманда да, жюрекни кесине байлагъанла аладыла – ол, алгъын ёмюрледеча, сансыз къоймагъанла, бир тюрлю бир сюймекликни тарыхын къайтаргъанла. Поэт кесими сынайды ол бийик сезимни, аны лирика жигитими – окъуучугъа башха тюйюлдю. Жаланда бир зат излейди ол поэзияда – кертилик бла теренлик.

«Жаш тёлю бла эрттеден бери ишлейме, аны юсюнден осал сёз айталлыкъ тюйюлме»

Редакциябызны къонагъы  КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни жаш тёлю политика иш жаны бла сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъар къырал университетни орус эм тыш къыраллы адабият  кафедрасыны таматасы, филология илмуланы доктору Бауаланы Каллетни жашы Казим бу кюнледе кесини 50-жыллыкъ юбилейин белгилейди. 

«Миллетими сорсала, таукел таулума дейме, сабийле да алай жазыладыла»

Таллинде орус театрны артисти, анда  «Русское радиону» журналисти, актёр усталыкъ жаны бла аспирант  Кючмезланы Мурадинни жашы Александр, 2019 жылда   Къабарты-Малкъаргъа келип, ыннасы  Биттирланы Залийхатны, ата эгечлери Лейляны бла Люданы жокълагъанды, аладан туугъанла, башха жууукъла бла да танышханды.

 

Къуралмагъан сюймеклик

Буз тюбюнде иничке тагы суучукъ баргъанча, къуруп да къалмай, унутулмай, жашайды иги умут. Альфият танг атханлай, къоба келип, уллу терезени аллында сюелип, биягъы эски тилеклерин санайды Аллахха: сабийлерине, кесине, къарындашларына, эгечлерине, аладан туугъанлагъа саулукъ, ариу жашау тилейди. Сора узакъда къалгъан, къадары къуралмагъан, аланы насыпларын ажашдыргъан баш иесин кечерге кюч беририн излейди Аллахдан. Адамны кечалмасанг, ол уллу гюняхды дейдиле. Къайын атасыны бла анасыны садакъаларын а тохтатмайды. Неди да, ала башха жерде жатханлыкъгъа, кёкде аныкъыла бла биргедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият