Маданият

«Кёрмючледе, маданият проектледе сау тёлю ёсюп юйренеди, ол а ырысхы байлыкъдан эсе он кереге къыйматлыракъды»

Бизни республикада Художниклени союзу ишин тири бардыргъан биригиуледен бириди. Анга шагъатлыкъны  музейлерибизде, башха культура аралада къуралгъан магъаналы кёрмючле этедиле. Союзну ишини юсюнден бизге бюгюн аны правленини председатели Геннадий Темирканов хапарлайды.

Жашау болумланы юсюнден сагъышлана

РФ-ни Художниклерини союзуну келечиси, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Ахматланы Леуанны биз барыбыз да фахмулу суратчыныча таныйбыз. Хар искусствогъа табыннган адамныча, Леуанны  жашауунда да поэзия магъаналы жерни алады. Хау, жазгъан затлары бла ол поэтлеге тенг болургъа  ахырысы бла итинмейди, алай экитизгинлери, тёрттизгинлери бла ич дуниясын, кёз къарамын, фикирин кесича энчи, айырмалы ачыкъларгъа излейди.

«Олду деб а ийнанама …»

Жолда болсанг, поездда, самолётде, автобусда, жол нёгеринг,  къалай эсе да, артыкъ ачыкъ болады. Баям, жюрекде жыйылып, кишиге айталмай тургъанынгы бирлеге билдирсенг, бир ауур жюгюнг женгил болгъанча кёрюнеди. Тасхалы адамла уа тёгерекде топпа-толудула.

Сейир табийгъатыбызны, жаныуарла дуниясыны эмда уучулукъда жаратылгъан къарындашлыкъны юслеринден

«Орта Кавказны тауларында бла агъачларында болгъан сейир ишле» деген аты бла бу кюнледе Залийханланы Михаилны жангы китабы чыкъгъанды. Ол уллу формат бла саугъа халда жарашдырылгъанды, аны 504 бети барды. Минг тиражлы китап тюрлю-тюрлю бояулу суратладан толуду, экинчи тышы – алтын харфла бла жазылып, тасмачыгъы да барды.

Жюрек учунууладан жаратылгъан сейир сыфатла

Жюрек ырахатлыкъ, кёл учунуулукъ  бла жазылгъан   тамаша суратла. Алада художникни  жылыуу, кёлю, оюму жашайдыла. Биз а ашыгъышлы кёз бла къарай, аладан зауукълукъ алаллыкъ болурбузму, бу энчи, айырмалы, жаз тил бла ачыкъланнган дуниядан?!

 

Тепсеу искусствону закий Пикассо суратын жазгъан махтаулу устасы

Сау дуниягъа белгили, тепсеу устасы, балетмейстер, СССР-ни халкъ артисти, Социалист Урунууну Жигити Махмуд Алисултанович Эсамбаев туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады. 

ПОЭЗИЯ КЁГЮБЮЗНЮ ЖАРЫТХАН ТАНЗИЛЯ

 Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, Россей Федерацияны   Горький атлы саугъасыны  лауреаты,  Къабарты-Малкъар Республиканы Къырал  саугъасыны  лауреаты   Зумакъулланы  Мустафаны къызы  Танзиля уллу адамлыгъы,  адеплилиги,  жумушакълыгъы, сабырлыгъы, ариулугъу да болгъан адамды.  Аны ол шартлары барысы да поэзиясында кёрюнюп турадыла.

Сыйы-намысы бийикде

Бу кюнледе республиканы жамауаты Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти Зумакъулланы Танзиляны туугъан кюнюн белгилейди. Хар бир таулу юйюрде китаплары сыйлы жерледе тургъан, республикадан узакъда да сыйы-намысы бийикде жюрюген шайыргъа жюрек сёзлерин айтханла, айхай да, кёпдюле.

Элбрусну жыр музасы

Малкъарны, Къарачайны да эрке къызы Танзиля, ата журтубуз, туугъан ташыбыз, тюрк тилли миллетле жер жюзюнде болгъан, тургъан къадар бир, анга бир тюрлю ишеклик жокъду, сен тиргизген тизгинле жашнарла, жарырла, жашауну ёмюрлюк къанатларыча! Ол а заман черегине бой салмауду, арымауду, талмауду, жангыра барыуду, чагъыуду:

Уста от ёчюлтюучюле - фахмулу жырчыла

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият