Маданият

Жашауун музагъа къуллукъ этиуге жоралап, къаламын, сюнгюге тенг этип, Ата журтун, жерин, халкъын, адамын жакълагъан поэт

Къулийланы Къайсын –  бийик тау тёппелеге, чууакъ кёкге, шорхулдагъан таза черекге ушагъан уллу поэт. Аны  суратын, сыфатын шарт, туура кёргюзтюрча не хазна сёзле табалырбыз. Алай аны  жашауу, поэзиясы бизге, саулагъа, не заманда да бийик юлгюлей къаллыгъы уа хакъды.

Миллет театрланы фестивалы жетишимли озгъанды

Бу кюнледе Грозныйде Миллет театрланы «Федерация»  экинчи Битеуроссей фестивальларыны къууанчлы халда жабылыуу къуралгъанды. Жыйылыу Дагун Омаев атлы дворецде къуралгъанды. Аны бардыргъанла РФ-ни сыйлы артисткасы Ольга Кабо эм РФ-ни халкъ артисти Валерий Баринов болгъандыла. Ары Чечен Республиканы маданият министри Хож-Бауди Дааев, региондан къуллукъчула, хурметли къонакъла да келгендиле.

Алгъын жыллада берилген бийик даражалы къырал саугъа жангыдан жашаугъа кийирилирге керекмиди?

КПРФ-де айтхылыкъ культура эм искусство ишчилеге Ленин атлы премияны жангыдан берип башлауну юсюнден оюм барды. Жууукъ заманда бу башламчылыкъны партияны Ставрополь крайда бёлюмюню башчысы Виктор Гончаров коммунистлени тинтиулерине чыгъарлыкъды. Ала оюм этген этгенден, ахча саугъаны ёлчеми бирден беш миллионнга дери жетерге керекди, ол кеси да конкурс халда берилликди.

Музыкасы тепсеуге жан салгъанды, макъам аны къанында болгъанды

Алгъаракъда фейсбукда «Нальчик в лицах друзей» деген къауумда Израильде жашагъан Ирина Израева мен отуз жыл мындан алгъа жазгъан статьямы салгъанды. Анда Елизавета (Иско) Левиеваны юсюнден барады хапар.

Сейир шартла

100 жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Тохтаусуз жолоучулукъда

Художниклени, музыкантланы,  жазыучуланы ич дуниялары бир тамаша, сейир дунияды. Сёз ючюн, Михаил Лермонтовну дневниклеринде, письмоларында, биографиялы хапарларында биз аны жашаууну жашырын жанына, жолларыны ныхытлыкъларына  толусунлай тюшюнюр онгубуз барды. Ала  болушадыла жазыучуну чыгъармаларын теренирек  ангыларгъа да. 

Саулай жашауун, чыгъармачылыгъын да жаныча кёрген халкъына жоралагъан тамата къарындашыбыз

Дюгер литература тилни айнытыугъа аслам къыйын салгъанладанды Коста Леванович Хетагуров. 1899 жылда  «Ирон фандыр» («Дюгер къобуз») ат бла чыкъгъан назму жыйымдыгъында кётюрюлген соруула уа ол кезиуде халкъны жашауунда эм магъаналыла болгъандыла.

Аты ёмюрледе сакъланнган филолог, тарыхчы, этнограф, географ

Жарыкъ жулдузча жана

Жер жаратылгъанлы адам, адам болуп, ёсюп тебирегенли не къадар заман, ёмюр ётдю, минг-минг тёлю алышынды. Жашла тууа, къартла  аууша… Деменгили къыралла къурала, эскиле жокъ бола. Биреу къан тёге, бирси уа адам ёлюкле юслеринде къала ишлете. Кеси сау заманда эшитген махтау сёз ёмюрледе жашап турлукъ суна…

Жигитликни бла чёрчекликни оюнлары

Гепсоркъа

«Гепсоркъа» жигитликлери болгъанланы оюну болгъанды. Ол къалай ойналгъанын билгенни бюгюнлюкде хазна тапхын. Жорукълары уа аны былайдыла. Жагъалары бийик болгъан сууну юсю бла иничке агъачны аудуруп салгъандыла. Аны узунлугъу бек аздан 10 метр болургъа керекди. Сора ол баргъан суугъа кетерге къоркъмагъан жашла жыйылып, эришиу башланнганды. Ала къолларына мужураны алып, бир жагъадан бирсине ётгендиле.

Жыр эм макъам хазнабызны сакълаугъа, аланы профессионал халда жарашдырылыуларына уллу къыйын салгъанды

Быйыл РСФСР-ни, КъМАССР-ни  искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Трувор Карлович Шейблер туугъанлы быйыл120 жыл толгъанды.  Жашаууну къыркъ жылдан артыгъын ол композиторлукъ ишге жоралагъанды, аладан жыйырма бир жылны Къабарты-Малкъарда. Кертиди, ол кезиуде битеу кючюн, билимин, фахмусун да аямагъанды малкъарлыланы бла къабартылыланы миллет макъамларын айнытыуда, ёсдюрюуде.  Композитор, педагог, фольклорчу, аны хайырындан республиканы халкъларыны эрттегили музыка хазналарыны асламысы сакъланнганды, биринчи музыка махкемелерибиз ачылып ишлеп башлагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият