Маданият

БАСХАН СУУНУ ЖАГЪАСЫНДА

Бийни юй адамы ауушханыны хапары сау ауузгъа жайылып, кими атлы, кими жаяу болуп, аны арбазына узакъдан-кенгден, жууукъдан да жыйылдыла. Ол огъурлу, къыз сыфаты бузулмагъан бийчени алай кетгени жашау мардагъа сыйынмагъан чюйреликча, терсликча кёрюндю аны таныгъанлагъа.  Бийни энди жете келген эки жашы аталарындан арлакъда сюелип, мудах къарап турдула тёгерекге.

«Сахнагъа чыкъсам, малкъарлы къыз болгъанымы, атам-анам къалай къарарла дегенни бир заманда да унутмайма»

Сахнагъа кертичи болгъанла, сахнаны экинчи юйлерине санагъанла жашауларын толусунлай анга жоралайдыла. Аллай къызларыбыздан бири жаш артистка Гергокъаланы Халиматды. Биз аны бла ушакъ этип, кёз къарамларын билирге излегенбиз.

Сюймеклиг а айтып турур…

Бюгюн да аллай кюн болур – артха къайтарып, кетген кюнледе айландырлыкъ, ажашдырлыкъ. Мариям, уллу арбазда агъач шинтикледен бирине олтуруп, солуйду. Солугъан къайда? Арт заманда аны эсгериуле къоймайдыла. Бирде тюшюне  узакъ къыйын сабийлиги келеди, бирде къууанчлы жаш заманы къанатларына алып, элтеди аны секирип атлатхан жолну. Ол сюймейди, кёргени – игиси, аманы да –  чарслагъа кирип, анда батып къалса.

Музыка искусствону тынчлыкъсыз жолунда ариулукъну, тазалыкъны, миллет сезимни сакълагъанладанды

РФ-ни, КъМР-ни  да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни Композиторларыны союзуну члени Владимир Моловну  чыгъармачылыкъ жолу байды, кёп тюрсюнлюдю.  Ол жазгъан макъамлада биз туугъан жерибизни айбатлыгъын,  аны тарыхын, аууазын эшитебиз.  Сёзсюз, аланы хар биринде авторну жашаугъа, адамлагъа сюймеклиги ара жерни алады.

«Имансыз» жашаууму кёрмейме

«Иман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.

«Жеринге сюймеклик бюгюнлюкде да бек магъаналы болгъаны себепли, аны теренирек кёргюзтюрюк болур эдим алгъыннгы чыгъармаларымы бусагъатда жазсам»

СССР-ни Жазыучуларыны союзуну келечиси,  белгили прозаик, журналист  Гадийланы Ибрагимни «Бекболатны хапарлары», «Дыфчы киеу», «Айтылмай къалгъан хапар», «Ёч» атлы чыгъармаланы, «Нарт уя» деген магъаналы романны авторунча таныйбыз. Гадий улу бир талай жыл Къабарты  - Малкъар къырал телевиденияны художестволу бёлюмюню баш редактору,  ызы бла уа «Эльбрус» китап басманы таматасы болуп тургъанды.

Жюрек бла акъылны араларында

Сабийлигими дуниясында айланама. Кюн да анда жумушакъ, жылы эди, жауунла да кюн татыулу, гюл ийисли, ай да – жарыкъ. Жулдузла уа, узалсанг, къолунга алаллыкъча, жууукъда. Алай аланы алып, жастыкъ тюплеринде тутаргъа сюйгенле болмагъандыла бизде – ариулукъну бузгъан эсибизге да келмегенди. Ол бир жангыз адамгъа угъай, барыбызгъа да берилгенин ангылапмы? Билмейме. Унутханма.

Болгъан игиди

Узакъ жолоучулукъ нёгер этгенле бир бирге жюрек къайгъыларын айтыргъа ёч болуучудула. Алай болуп, бир жашауу келген адамгъа болжаллы къоншугъа тюшдюм. Былай къарасанг, оруслу болгъаны танылады, болсада бетинде бир тау халкъланы тиширыуларында тюбеучю жумушакълыгъ а барды. «Баям, Кавказда ёсгенледенди», – деп келди кёлюме, уллу шахарда бетлери бирча сезимсиз, бирге ушагъан адамланы кёргенимден сора.

Унутула баргъан миллет оюнларыбызны эсге сала

Бюгюн биз сизни миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн  «Токъмакълашыуду».

Урушда кёргюзтюлген жигитликле бла байламлы болумланы эсге салгъандыла

Къабарты-Малкъар «Великое кино великой страны» деген Битеуроссей акциягъа къошулгъанды. Проект Экинчи дуния урушну бошалгъанына жораланнган жумуш эди.  КъМР-ни Маданият министерствосу республиканы районларыны бла шахарларыны 14 майданында кино кёргюзтюуле къурагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият