Маданият

Сейирсиндирме сёзлюк (баргъаны)

                                                                                      Ж

Жабала – чепкенден тигилген, аллы ачыкъ, тюйген тюймели, узун жыйрыкъ. Къаплама неда халат.

Жада – хомух, жалынчакъ, баш кётюрмеген адам.

Жадакъ – учу жютю жонулгъан, андан ары  базыкълана, ахыры токъмакъ болгъан билек узунлугъу таякъ.

Жадау – жюрюшю бузулгъан не арталлыда жюрюшю болмагъан, жегерге не минерге жарамагъан мытыр ат.

Инжилиуден бла жюрек жарсыудан жаратылгъан тизгинле

Дунияда адам улу сынамагъан, ол тёзалмагъан къыйынлыкъ, ачылыкъ жокъду, дейдиле.  Аланы бирлери табийгъатны кюйсюз кючю бла, башхалары уа бир-бирлени чексиз огъурсузлукълары, къара ниетлери бла жаратыладыла. Адамны кеси башына тюшген палахла бара баргъанда унутулгъан да этедиле. Алай, бурун заманладан айтыла келгенича, бичакъ жара сау болса да, жюрекге тюшген жара сау болмайды.

Сейирсиндирме сёзлюкню баргъаны

Ж

Жабала – чепкенден тигилген, аллы ачыкъ, тюйген тюймели, узун жыйрыкъ. Къаплама неда халат.

Жада – хомух, жалынчакъ, баш кётюрмеген адам.

Жадакъ – учу жютю жонулгъан, андан ары  базыкълана, ахыры токъмакъ болгъан билек узунлугъу таякъ.

«Къадар мени таулу халкъ бла танышдыргъанына бек ыразыма»

Талай жыл мындан алгъа  Элбрусну тийресиндеги «Чегет» къонакъ юйде бир ненча кюнню ичинде «Алтын майдан» деген фольклор фестиваль бардырылгъанды. Аны ишине белгили болгарлы жырчы Бисер Киров  да къатышханды, жюриге председательлик да этип. Мен ол заманда аны бла тюбешип, мында болгъан кезиуюню юсюнден оюмун айтырын тилеген эдим. Ол кеси да сентябрь айда туугъан эди да, бу кюз артыны ал кюнлеринде аны бла жылы ушагъыбызны эсгерирге излегенме.

 

«Ана тилни мурдор ташы юйюрдю, гыржын бишген от жагъады»

Созайланы Солтанны жашы Ахмат, Къабарты-Малкъарны, Къарачай -Черкесни да халкъ поэти, КъМР -ни Къырал саугъасыны лауреаты 1941 жылда Акъ-Суу элде туугъанды.  1969 жылда ол КъМКъУ-ну  тарых- филология факультетин жетишимли бошагъанды. Окъуундан бёлюнюп, аскер борчун да сыйы-намысы бла толтуруп къайтханды.

Кязимни назмулары Малкъарда айтылгъандыла

Республикада назму сюйгенлени араларында  «Круговорот  поэзии» деген  проект жашауда бардырылады. Бу жолгъу тюбешиу онбиринчи кере къуралгъанды. Кеси да бийик тау элде, Огъары Малкъарны башында,  «Къуш уя» къонакъ юйню  арбазында болгъанды.

«Тахир бла зухура» – сюймекликни сёнгмез эсгертмеси

Мечиланы Кязимни «Тахир бла Зухура» атлы халкъ ауузунда жюрюген поэмасын, сюжет ызына кёре, шаркъ чыгъармагъа санайдыла. Бу сюймеклик баян башха халкълада да жюрюйдю. Болсада Кязим жазгъанны къуралыу жаны бла, айтылыу ёню бла да башхалыгъы барды.

Сууукъ-Къолда жан сермеш

Малкъар ауузладан биринде, ташдан-ташха секире, чокъуракъ тамычыны тауусулмазлыкъ  жырын айта, сабанланы, биченликлени суудан къандыра, чукуйлары бла акъ булутладан бийик тик къаяланы жырып жортады узакъ ёзенлеге тау череги.

Кино бла телевиденияны «Кунаки» атлы онючюнчю ачыкъ фестивалыны чеклеринде 59 кинофильм кёргюзтюллюкдю

Конкурс кино ишлеге къарау 5 октябрьде Нальчикде Къырал концерт залда (ГКЗ) башланырыкъды. Ары келгенле бек биринчи  режиссёр Люаза Макоеваны «Эльбрусград»  киносуна къарарыкъдыла.  Фестивальны бардыргъанла Къабарты-Малкъарда жашагъан жаш режиссёрланы  ишлери бла къараучуланы шагъырей этерикдиле.

МАЛКЪАР САХНАНЫ ЖАРЫТХАН, БИЙ АТЛЫ, БИЙ СЫФАТЛЫ ТАУБИЙ

1935 жылда белгили режиссёр И.Я.Судаков Москвадан келип, кесини студиясына актёр фахму жилтинлери болгъан  таулу жашланы бла къызланы сайлагъанды. Ала ара шахаргъа окъургъа кетгендиле. Ол къауумгъа «Уллу студия» деп атагъандыла. Ала бери къайтхынчы Нальчикде да Гитче студия ачаргъа оноу этилгенди. Анга «Колхоз-совхоз театр студия» дегендиле. Аны къурауну, анга башчылыкъ этиуню да оноуун ол кезиуге Москвада театр институтну (ГИТИС-ни) административ (театрны оноучусу) бёлюмюн бошап келген Акъайланы Къасымгъа бергендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият