Маданият

ПОЭТ ЖЮРЕГИ БОЛГЪАН РЕЖИССЁРНУ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Мальбахов атлы къырал миллет библиотеканы  справка эм информация бёлюмюнде «Библионочь» деген битеуроссей акцияны чегинде,  дагъыда 2019 жыл Театрны жылы болгъаны бла байламлы, «Сахнада жашау» деген ат бла белгили режиссёр эм актёр Казбек Дзудтаговну эсгергендиле. 

МАЛКЪАР ЭМ КЪАРАЧАЙ СТУДЕНТЛЕ МИЛЛЕТНИ КЪЫЛЫКЪ ХУНЕРИН БИЛИУДЕ ЭРИШГЕНДИЛЕ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни Отарланы Керим атлы Малкъар маданият арасында малкъар эм къарачай студентлени халкъыбызны ниет байлыгъына, къылыкъ хунерине – Ёзден адетге аталгъан эришиулери болгъанды.

«Биригип ишлесек, маданиятны айнытыр жолну табарыкъбыз»

Элбрус районну маданият управлениясыны башчысы Толгъурланы Жаннетге алгъаракъда «КъМР-ни культурасыны сыйлы ишчиси» деген  даражалы ат берилгенине аны таныгъанла, билгенле да къууаннгандыла. Биз а, анга тюбеп, маданият махкемелени бюгюннгю болумларыны юсюнден ушакъ этгенбиз.
 

«Сурат искусствону жамауатны оюмун къурауда бюгюнлюкде уллу кючю барды»

Суратланы хар биринде да эки адам барды: суратчы эм къараучу, дегенди Ансел Адамс.  Бизни  жашауубузда фотоаппарат бла алыннган чыгъармала  бек магъаналыдыла. Озгъан кезиуледегилеге къарап, заманны тохтагъан такъыйкъаларын эсгеребиз, сабийлигибизни, сюйген адамларыбызны кёз туурабызгъа келтиребиз.

Жууукъ Кюнчыгъышдан – Элбрусха

КъМКъУ-да Жууукъдагъы Востокдан  келип окъугъан 50 студент Элбрусда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы  3500 метр бийикликде орналгъан эсгертмелерине гюлле салгъандыла. Бу акция КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны  бла министерствосуну башламчылыгъы бла Уллу Хорламны байрамына жораланып бардырылгъанды.

Битеуроссей конкурсха барлыкъла сайланырыкъдыла

Озгъан байрым кюн Бахсан шахарны 4-чю номерли школунда «Россейде жылны устазы -2019» деген Битеуроссей конкурсну регион кесеги къууанчлы халда ачылгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа   КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла  министри Ауэс Кумыков,  КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эмда жаш тёлю политика жаны бла комитетини председатели Светлана Азикова,  Бахсан шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Хачим Мамхегов, башха къуллукъчула бла тюрлю-тюрлю районладан келген  къонакъла да къатышхандыла.

Малкъарны кёк таулары – аны жырларында

Жашауда аллай тёре барды, фахму бизни арабызда болгъан къадар, биз аны ёмюрлюк сунабыз, артыкъ уллу махтау салыргъа да талпынмайбыз. Алай бу дунияда хар жаны болгъан зат кетеди, дуния, табийгъат суратла да тюрленедиле.  «Жырчы жангызлыкъ нотасын шатык эшитдирир ючюн тёгерекни гармониясындан  ычхыныргъа керекди», - дегенди кесини заманында закий Къайсынны эмда сюйген поэти Федерико Гарсиа Лорка. Насыпха, аллай бийик ноталаны алалгъан  фахмула бизни халкъда да болгъандыла.

Минги тауну тийресинде музыка фестиваль

Минги тау тийресине солургъа баргъанлагъа къууанч, таукеллик, учунуу да къошхандыла анда баргъан музыка фестивальны къурагъанла.  «Мир» станцияны майданында, туристле бла солугъанла россей эм дуния даражалы  диджейлени клуб музыкаларына тепсегендиле. Быллай тюбешиу Минги тауда биринчи кере болады, анга 500-ге жууукъ адам къатышханды. Аны мынга ушагъан къууанчланы тынгылы къурау ишлери бла белгили  жашла Идар Даров бла Казбек Качлаев бардыргъандыла. 

Маданиятны жамауатха жаяргъа базыннганла кеслери да бийик культуралы болургъа борчлудула

Сахна культура деген ангылам бусагъатда унутулуп къалгъанчады.  Нек дегенде аны  баш тапкасында орунну искусствону хайыры бла ахча ишлерге сюйгенле бийлегендиле.  Ол, былай алып къарагъанда,  санагъатха (ремесло) ушап къалгъанды.  Буруннгудан келген  маданиятны магъанасы  жарыкъландырыуда,  юйретиуде болмай,  асламланы  кёллерин кётюрюуде,  жамауатны оюмуна эс бурмагъанлай, аны кесини жорукъларына бойсундурууда, сахнада кеслерин гяпчилеча жюрютюп, аны ючюн ырысхы жыйыуда эсе, аны къыйматы къалмайды. Алай ол  бусагъатда шоу-бизнесчилени уллу жарсытамыды да?! 

Шуёхлукъну, чомартлыкъны, насыпны да байрамы

Бу кюнледе «Ариулукъ эм чомартлыкъ дунияны палахдан къутхарырла» деген проектге кёре «Нальчик - насыпны  налы»  деген 6-чы  халкъла аралы артий конкурс бардырылгъанды. Аны Дуния артий комитетни Шимал Кавказда представительствосу къурагъанды. Ол кеси да   2019 жылда ЮНЕСКО-ну программасына  киргенди. Анга Россейни кёп регионларындан сора да, Абхазиядан, Армениядан,  Африкадан , Египетден, Индиядан, Пакистандан, Сириядан, Туркменистандан да  чыгъармачы  коллективле эм жырчыла къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият