Маданият

Терслигине тюшюнмеген акъсакъал

 Бек уллу намысха ,сыйгъа да сакъ эллерибизни биринде къонакъ алыу бара эди. Къонакъбайла столгъа аш-азыкъ салдыла да, акъсакъал къартланы бирини башчылыгъында уллу-гитче да аракъы ичип башладыла.Эки жаш а ичгини орунуна айран келтиртдиле да, аны бла гыржын ашай эдиле. Тамата, аны эслеп,бек чамланнганды,шапагъа тырман этип,былай айтханды: «Бу неге ушагъан затды. Биз акъсакъалларыбыз бла ичги ичген заманда жаш адамла айраннга гыржын бушто этип ашайдыла.

ЖАШАЙ ЭДИЛЕ ЮЧ ЭГЕЧ…

ХАПАР

Жашай эдиле юч эгеч эрттегили Бахсанда – киши сыртын жерге салалмагъан жигит Жамболатны къызлары. Эртте жомакъдача, ала ариу умутла эте эдиле жашаудан. Къадарлары уа, ала суннганча болмай, башха тюрлю жазыу жазгъанды аланы хар бирине. 

Жашау а барады…

Мариям юйюнден узакъда окъугъанды. Алай болгъаныны кесини сылтауу да бар эди – ана къарындашы Мухаммат жашайды ара шахарда. Ол чакъыргъанды ары. Къызны аны къолунда тургъаны жапсарып, атасы, анасы уллу жарсыу сынамагъандыла. Мухаммат кеси да врачды, эгечинден туугъан да аны ызы бла барса сюйгенди. Сынауу болур ючюн а, Мариямны ючюнчю курсдан окъуна кеси ишлеген больницагъа медсестра этип алгъанды. Ол анда кёп затха юйреннгенди.

ЖАРЫКЪ БЛА КЪАРАНГЫ

Кёкде тизилип, ариу оюу этип, кюн таба учуп баргъан турна жыйынны ызындан къарайды кюз арты. Аны бла бирге бир адам да. 

Эки тау – эки деменгили шайыр

Ахыры. Аллы байрым кюнню номеринде басмаланнганды.

1959 жылда Кязимни юбилейин биринчи кере белгилегендиле. Бу ишде Къулийланы Шууаны жашы Къайсынны, аны къураучунуча, магъанасы айтып-айтмазча уллу эди. 

Кино санатны, театрны да айтхылыкъ инсаны

Бу кюнледе уллу къыралыбызны бир ненча тёлюсю сюйген, белгили киноактриса, жырчы, СССР-ни халкъ артисткасы Людмила Гурченко туугъанлы сексен беш жыл болады.

Эки тау – эки деменгили шайыр

Малкъар халкъны маданиятыны тарыхында Мечиланы Кязим бла Къулийланы Къайсын айырмалы инсанла болгъандыла. Кязим  онтогъузунчу ёмюрню биринчи жарымында, Къайсын а жыйырманчы ёмюрню экинчи жарымында. Аланы тарыхда магъаналылыкъларыны юсюнден сейир материалны кесини заманында философия илмуланы доктору, профессор Эфендиланы Салих жазгъанды.  Аны терен тинтиу ишин газетни бюгюннгю номеринде эсигизге салыргъа излейбиз.

Алф жюрекли, жютю кёзлю, бийик муратлы акъылманны юсюнден сагъышла

Бу къыш айлада агъачха сабыр къар жаугъан кюн огъурлу акъсакъал къартларыбыз эсге келедиле. Ала къалай ушай эдиле табийгъатха. Бизни къойчу, къошчу акъсакъал аппаларыбыз бу сейир къудуретге нечик ушай эдиле... Бегирекда – Кязим хажини айтханда... Бу сёзлени Бабаланы Сулейман жазгъанды 1990 жылда. Андан бери кёп суу саркъып кетгенди, алай ол этген оюмла, бу жаны бла сагъышлары бюгюн да сейирдиле, кёп затны юсюнден сагъышландырадыла эсли окъуучуну.

Буруннгу халкъ ийнаныула – сейир болумла

Бир - бир китапланы окъуй баргъан къадарынгда кёз аллынга сабийлигингде кёрген кёп заталарынг келедиле. Бусагъатда  "Унутулмасын халкъны эсинде" деген Бичиланы Османны жашы Хусейни китабын окъуйма. Хар бетин эки - юч кере къайтарып. Нек? Китапда бизни тёлюбюз кёрген - билген халкъ жашау суратланыпды. Жарсыугъа, ол жашауну кёп ышанлары жокъ болгъандыла. 

Сакъланмагъан насып

Баш иеси аварияда жоюлуп, кеси уа больницагъа тюшгени иги кесек заманны аман тюшча кёрюнюп турду Асиятха. Эси къайтханда да, ол ачыуну билгенде, кишиге сёлешириги келмей, къабыргъагъа айланып жатып турду. Жюрегин Расулну къолуна тутдуруп ийип, аман жанын анга къойгъанын терсге санап, ол алай нек этгенин кёп кере соргъанды ол кюнледе Асият Аллахдан. Артда ангылагъанды алай нек болгъанын – аны жюрек тюбюнде сабий, Расулну сабийи ёсгенин билгенде.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият