Саулукъ

«Адамны ариулугъун аны бирсилеге ушамагъан энчилигинде кёреме»

Нёгерланы Русланны жашы Алим бюгюнлюкде Москвада ишлейди. Ол косметологду эмда дерматовенерологду. Адан сора да, «Эксперт» деген илму-саулукъландырыучу араны консультантыды. Инъекцияланы эмда аппаратланы хайырланнган методикала жаны бла сертификаты болгъан специалистди.

 

Жан сюек сыннган эсе не амал этерге боллукъду?

Жан сюекни боюну (шейка бедра)  сыннганы абаданланы  жашауларында бек къоркъуулу  болумладан бирине саналады. Аны ызындан къарт адамны  саулугъу осалгъа айланып, ол толу сакъатлыкъны сынаргъа,  жашауу юзюлюрге боллугъуна  окъуна къоркъуу чыгъады.  Травматологла  уа алай сунмайдыла.  Ол ауруугъа бюгюнлюкде багъар амалла кёпдюле.

«Жашау болум бла байламлы аурууну къурутуу экономика проблемаланы кетериу бла байламлыды»

Бусагъатда  пандемиягъа аслам  эс буруп, башха аурууланы юсюнден хапар бек аз айтылады. Алай бизни республикада не заманда да туберкулёз бек жайылгъан аурууладан бириди. Аны юсюнден не зат билирге керекди? Сакъланыр амалла бармыдыла? Бу соруулагъа жууапланы    инфекция ауруулагъа эм СПИД–ге къажау араны врачы Аппайланы Шамил   бергенди.

Алимле юйретедиле: китап окъуу жашауугъузну узун этеди

Кафканы «Метаморфозаларын» окъуп, Габриэль Гарсия Маркес жазыучулукъ ишни сайлагъанды. Хемингуэй илхамны Лев Толстойну «Война и мир» романындан алгъанды. Хар инсанда да китапла башха-башха сезимле туудурадыла, алай ала кёбюрек жашаргъа уа болушамыдыла? Бу соруугъа жууапны Йельс  университетни алимлери излегендиле. Ала энчи тинтиу да бардыргъандыла: онеки жылны ичинде ала китап окъуу бла узакъ ёмюрлюлюкню байламлыкъларын тохташдырыр муратда абадан адамланы жашау халларын сюзгендиле, деп билдиредиле «Комсомольская правда» газетде.

Генетикалары тюрлендирилген аш-азыкъла: хаталы огъесе хайырлы?

Бюгюнлюкде генетикалары тюрлендирилген аш-азыкълагъа (ГМО), баям, хар ким да эс бурады. Алай ол не болгъанын, къайда хайырланылгъанын, хатасы болгъанын  бла къалгъанын биле болурламы?  Аны юсюнден оюмларын Россельхознадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери билдиргендиле.

Хант туз – акъ уу?

Жорукъланы  жокъгъа санаргъа

 Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы (ВОЗ) инсультланы бла инфарктланы саны ёсюп баргъаныны юсюнден къайгъы эртте этип башлагъанды. Жюрек къарыусузлукъгъа гипертония келтиреди, аны баш сылтауу уа тузну мардадан оздуруп ашауду.

«Ийманы болгъан заманын, ырысхысын Аллахны ыразы этер ючюн къоратады»

Тютюн адамны саулугъуна салгъан заранны юсюнден алимле, медикле кёп кере айтхандыла. Алай, нек эсе да, орамлада, кафеледе, машиналарында, ишчи жерлеринде, юйлеринде аны тартханла азаймайдыла. Тютюнчюлени арасында эр кишиле угъай, тиширыула, акъылбалыкъ болмагъанла окъуна бардыла.  

«Химикатла эм кёп жемишлени, кёгетлени тыш къабыкъларында жыйыладыла»

Чайгъа  бир татлы зат алсанг, аны юсюнде жазылгъан затланы окъусанг, титиреген этесе, толусунлай химия кёреме тюкенде сатылгъан затла… Биз  врач Андрей Масанский  ол жарсыу бла байламлы  ушакъ этгенбиз.

«Сууну къаллай бир ичгенигизни эм аны качествосун сюзерге кюрешигиз»

Суусапланы къайсылары игидиле саулукъгъа, къайсылары уа заран тюшюредиле? Аны юсюнден  Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны гастроэнтерологу Рахайланы  Аслижан   бла ушакъ этгенбиз.

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ