Саулукъ

«Ата-ананы хатасындан сабий семирди эсе, врачха барып, рационну тохташдырып эм физкультура бла кюрешип башларгъа тийишлиди»

Бусагъатда  хар юйде  хант столда конфетле бардыла. Ол игимиди? Саулукъну бузамыдыла ала? Акъылбалыкъ болмагъанланы араларында семизле кёпден кёп болуп нек барадыла? Бу соруулагъа  жууапла излей, диетолог  Кючмезланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

 

Чынтты врач, ишин аламат билгенден тышында, адамлагъа да огъурлу кёзден къараргъа тийишлиди

Жюрек аурууланы саны битеу дунияда да ёсе барады, аладан ёлгенлени саны 30 процентден атлайды. Алай аладан сакъланыргъа, болмаса да, къозгъалыуларын азайтыргъа уа амалла бардыла.

Жалгъан продукция чыгъаргъанлагъа – сурам

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тутмакъгъа олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.

Адамлагъа игилик келтириу, алагъа болушуу – хар врачны сыйлы борчуду

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы аскер-медицина академияны офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Росейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультутетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

«Адамны жюреги тынчайса, къыйналмаса, ол жарыкъ умутладан толса, саулугъу да тюрленип башлайды»

Рак жер башында бек жайылгъан аурууладан бириди. Жанна Фриске, Анна Самохина, Валентина Толкунова эм башха белгили артистле да андан ёлюп кетгендиле. Бу осал аурууну къалай тыяргъа боллукъду, андан сакъланыр амал бармыды деген соруула кёплени жарсытадыла. Аны юсюнден  «Онкодиспансерни» онкологу  Сакима Назранова  бла ушакъ этгенбиз. 

Тазалыкъны да мардасы болады

Сабийлигибизде биз бахчалагъа барып, тюзюнлей терекледен алмала, кертмеле юзюп, жуугъан – тазалагъан болмай ашаучу эдик. Алай ауруумаучубуз, хазна дарман хайырланмаучубуз эсимдеди. Бусагъатда уа  къолланы, кёгетлени жуууп тургъанлыкъгъа, саусузланы саны ёсюп барады. Ол нек болады алай?Сора гигиенаны ёмюрюнде сабийлени араларында битлери болгъанла къайдан чыгъадыла? Бу соруулагъа  Нальчик шахарны экинчи номерли поликлиникасыны терапевти  Светлана Сундукова бла ушакъ этгенбиз.

 

Ауруу жайылгъан заманда неге эс бурургъа тийишлиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла. Ол сагъайтыргъа керекмиди, сора ол къоркъуулу болуп къачан тебирейди – аны юсюнден «Аргументы и факты» газетге врач-педиатр, оториноларинголог Евгений Степанович айтханды.

Коронавирусну юсюнден не билирге керекди?

Жарсыугъа, коронавирус, бизни республикагъа да жетип, бекден-бек жайыла барады. Аны энчилиги адамны чархында кесин билдирмегенлей аслам заманны тургъаныды. Аны хатасындан, инсан ауругъанын сезмегенлей, башхалагъа да кёп жукъдурады. Алай андан сакъланыуну амаллары бардыла, аланы юслеринден врач-инфекционист Кульчаланы Залина айтады.

Башланнган инфарктны тохтатыргъа къыйынды, алай аны баргъанын хар ауругъан кеси женгиллендирирге боллукъду

Замансыз жашаудан кетиуню сылтауларындан бирине  инфаркт саналады. Аны юсюнден билирге керек шартланы эсигизге салайыкъ. Материал бу жаны бла специалистлени федерал газетледе басмаланнган статьяларына кёре жарашдырылгъанды.

Билим бла бирге сынам да болса бютюнда игиди

Кимге да саулукълу жашау, сёзсюз, бек магъаналыды.  Ол себепден багъыу амаллагъа не заманда да энчи эс бурулгъанлай турады. Ол а медицинада уруннган специалистлени билимлерин, сынамларын да дайым кючлендирип турургъа борчлайды. Биринчиси бла артыкъ чырмаула жокъ эселе, сынамны уа врач ишини юсюнде кёп заманны ичинде ала барады.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ