Саулукъ

Вакцинала дунияны къалай ттюрлендиргендиле: 18-чи ёмюрден башлап, бизни кезиулеге дери

Шёндюгю пандемия (Covid-19) адам улугъа жукъгъан ауруула нечик уллу хата салыргъа боллукъларын эсге салгъанды. Къоркъуусуз жашаугъа къайтыргъа жаланда вакцинала онг берликлерин да.

Жаяу жюрюуню хайырлылыгъы биз суннгандан эсе асламды

Кеслери ыразылыкълары бла сынаулагъа къатышып, юч кюнню жукъ этмей, ырахат жатып тургъанланы санларында кёзге туура тюрлениуле башланнгандыла. Биринчиден, аланы къанларында холестерин кёбейгенди. Ол а баш мыйыны, жюрекни эм башха ич органланы тамырларында атеросклерозну айныууну сылтауу болады, энергетикалы алышыныуда да чурумла чыгъадыла. Саулукъгъа осал эм ахшы болумланы юсюнден материал «Московский комсомолец» газетни тинтиулерине кёре хазырланнганды.

«Врачны багъыуундан эсе да кючлюдю сюймеклик»

Бюгюнлюкде тютюн ичиу, наркомания, игромания, ичгичилик жаш тёлюню къыйынлыкъларыдыла. Аланы юсюнден бардыргъанбыз ушагъыбызны республикалы  наркология диспансерни  акъылбалыкъ болмагъанлагъа къарагъан баш врач-наркологу Артур  Пачев бла.

Юйде бир бирни къыйнамагъыз, ачыудан ауруу чыгъады

Пандемияны кезиуюнде кёп юйюрлени бизнеслери чачылгъанды,  адамла бюджет организациялада ишлерин тас этгендиле. Жашаудан тюнгюлюуге медицинада «депрессия» дейдиле, бу халдан шёндю кёпле чыгъалмайдыла. Тюнгюлюу бла жюрек аурууланы араларында байламлыкъны  эм кесибиз саулугъубузну сакълар амалланы юсюнден Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмила бла ушакъ этгенбиз.

Хайырлы къуртланы хаталары уа бармыды?

Тыш къыраллада  къанны эмиучю къуртла бла жаланда бир кесек ауруудан багъадыла, бизде уа - битеу барысындан да. Буруннгулу врачла пиявкаланы не тюрлю аурууу болгъаннга да буюра эдиле. Тынгылы дарманла чыкъгъандан сора уа, ала унутулуп тургъандыла. 

Не хыйсапдан жууанадыла адамла сууукъ сууда?

Халкъда «моржла» деген адамла не хыйсапдан жууунадыла сууукъ сууда? Ол кимге хайырлы, кимге уа хаталы болургъа боллукъду? Аны юсюнден бу багъыу амал бла хайырланнган,  бийик медицина билими болгъан Николай Петров бла ушакъ этгенбиз.

«Паллиатив жаланда дарманла бла багъыуну угъай, адамлыкъ ышанланы да излейди»

Улбашланы Лейля Нальчикде энчиленнген Сабий юйню жашагъан жерлерине барып (выездной) сабийлеге паллиатив болушлукъну тапдыргъан службасыны башчысыды, врачы-педиатрыды. Алыкъа жаш специалист эсе да, ол медицинада эндиге дери республикабызда угъай, къыралыбызда окъуна бюгюнлюкде аз-аздан белгили бола баргъан ызны (паллиатив службаны) бизде да къуралырына, къыйналып тургъан къызчыкъла-жашчыкъла, аланы юйюрлери да эс табарларына къайгъыргъанладан бириди. Биз аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Дарман салыудан къачаргъа керек тюйюлдю

Грипп  жукъгъан аурууду. Андан къалай сакъланыргъа боллугъуну юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД–ге къажау  араны врач–инфекционисти Аппайланы Шамил   бла ушакъ этгенбиз.

 

Аш орун аурумаз ючюн

Жарсыугъа, студент жыллада уллу кёллю болуп, заманында аш ашамай, кёпле аш орунларын бузадыла, алгъын сагъатча ишлеген чегиле кеслерин билдирип башлайдыла. Не зат сагъайтыргъа керекди? Алгъын  халгъа къайтыргъа онг бармыды? Аны юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны врачы Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз. 

 

Жаяу жюрюуню хайырлылыгъы биз суннгандан эсе асламды

Кеслери ыразылыкълары бла сынаулагъа къатышып, юч кюнню жукъ этмей, ырахат жатып тургъанланы санларында кёзге туура тюрлениуле башланнгандыла. Биринчиден, аланы къанларында холестерин кёбейгенди. Ол а баш мыйыны, жюрекни эм башха ич органланы тамырларында атеросклерозну айныууну сылтауу болады, энергетикалы алышыныуда да чурумла чыгъадыла. Саулукъгъа осал эм ахшы болумланы юсюнден матерал «Московский комсомолец» газетни тинтиулерине кёре хазырланнганды.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ