Саулукъ

«Врачха сорургъа деп келген адам аны оюмуна тынгылай билирге тийишлиди»

Кеслерини билимлерин, заманларын да аямай, адамлагъа, аланы сабийлерине, жууукъ-ахлуларына болушлукъларын тийдирип тургъан врачларыбыз асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан. Медицина илмуланы кандидаты Улбашланы Асият да аллайларыбыздан бириди.

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

«Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Аппайланы Музафар бир къауум битимни тауча атларын эм аланы саулукъгъа хайырлылыкъларын ана тилибизге кёчюрген ишин андан ары басмалайбыз.

Адамлыкъгъа, халаллыкъгъа да заманында юйретирге керекди

Жаш тёлю…алгъаракъда Кёп функциялы арагъа бир документ алыргъа баргъанымда, мени аллымда бир жаш: «Мени жумушум кёп заманнга созуллукъду, сиз жаланда хазыр къагъытыгъызны алыргъа келген эсегиз, алгъа ётюгюз», - дейди. Сейирге къалама, сау бол деп, къууанып, кабинетге атлайма. Жангы жыл ингирде уа бир нарат терекни бутакъларына ушагъан затла сатып алыргъа гюл тюкеннге киреме. Анда уа адамла уллу багъалы букетле ала эдиле: бизни республикада гюл къысымны окъуна багъалысын сайлайдыла.

«Адам бир жеринде тохтап къалыргъа эркин тюйюлдю, ол жашауунда бютюнда уллу муратла салыргъа, бийиклеге жетерге борчлуду»

Мадина Шогенова (Османланы Суфьянны къызы) КъМР-ни сыйлы врачыды, ол медицина илмуланы докторуду, бюгюнлюкде КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну «Аллергиягъа къажау болушлукъ жаны бла арасына» башчылыкъ этеди. Биз аны бла   шёндюгю медицинагъа кёз къарамыны, студентлени окъутууну, илму бла медицинаны байламлыкъларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз.

Биологиялы сагъатланы барыуларын акъырын этерча

Бусагъатда «антиэйдж» (абаданлыкъгъа, жыл саннга къаршчылыкъ) деген ангылам модагъа киргенди. Ол жашлыкъны созууну, къартлыкъгъа жетмегенлей не къадар кёп мычыуну амалыды. Антиэйдж - кремле, витаминле, бетге бояу сюртюу... Антиэйдж азыкъ ашау система окъуна барды! Ол жашауну узунлугъуна себеплик этген менюду.

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

«Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Аппайланы Музафар бир къауум битимни тауча атларын эм аланы саулукъгъа хайырлылыкъларын ана тилибизге кёчюрген ишин андан ары басмалайбыз.

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

«Заман» газетни баш редакторуну орунбасары Аппайланы Музафар бир къауум битимни тауча атларын эм аланы саулукъгъа хайырлылыкъларын ана тилибизге кёчюрген ишин андан ары басмалайбыз.

Жалгъан дарманланы чыгъаргъанланы – тюрмеге

 Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени  тюрмеге олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. 

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

Редакциягъа ол не да бу кырдыкны, хансны, терекни аты  тауча къалай боллукъду, аланы атларын ана тилибизде чыкъгъан газетни бетлеринде басмалай турсагъыз бек ахшы иш этерик эдигиз, деп сёлешедиле.  

Ауруу жайылгъан заманда неге эс бурургъа тийишлиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла. Ол сагъайтыргъа керекмиди, сора ол къоркъуулу болуп къачан тебирейди – аны юсюнден «Аргументы и факты» газетге врач-педиатр, оториноларинголог Евгений Степанович айтханды.

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ