Саулукъ

Ёпкеледе рак къозгъалырына баш сылтау – тютюн ичиу

Бу кюнледе Роспотребнадзорну сайтында тютюн ичиу онкология аурууланы чыгъаргъан сылтауланы 90 процентин тутады, деп жазылгъанды. Аман къылыкъгъа 15 жылларында берилгенле ракдан 25 жылларында тютюн ичип башлагъанладан эсе беш кереге кёп ауруйдула.

«Жюреклери ауругъанла кеслери алларына багъылмай, врач айтханны этерге керекдиле»

Инсульт, инфаркт ёлюмню бек кёп тюбеген сылтауларындан бирлеридиле.  Бусагъатда инсульт болуп, больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Бу къыйын аурууну юсюнден  Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмила бла ушакъ этгенбиз.  

Иги балны хайыры да алайды

Барыбыз да билген бал болмагъанча аллай бир хайырлы затладан байды. Андан бир къашыкъда (21 грамм) 64 калориясы барды. Бал тузладан а, ол санда фруктозадан, глюкозадан, мальтозадан эмда сахарозадан – онжети грамм. Аны бла бирге балда антиоксидатла, витаминле, минерала, пыльца, белок, биология жаны бла башха магъаналы затла да кёпдюле. Аны къаралдым сортларында аланы бары да бютюнда асламды, дейдиле Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында.

«Жюрекни жаяу кёп жюрюген бла, жюзюп, чабып, алай кючлендирирге тийишлиди»

Бусагъатда жюреклерини уруу халлары тюрленнгенле кёпдюле. Не палахды бу? Аны юсюнден  Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмила бла  ушакъ этгенбиз.

 

Саулукълу жюреги болгъан адамны ышанлары

Жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауруп 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир область араны халкъы чакълы бирчады. Аны ючюн  жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди.

Санны иссилигин мычымай тюшюрюп башламагъыз

Алгъын заманлада аурууну хорлар онглары болгъан кёп амаллагъа бусагъатда жараусузлагъача къарайдыла. Бирде уа ала къоркъуулула окъунадыла.  Врач-педиатр Евгений Тимаков  аналаны бла аммаланы бу жаны бла жангылычларыны юсюнден «Комсомольская правда» газетни корреспондентине хапарлагъан эди. Ол амалланы хайырлылыкъларын, хаталыкъларын къатлап эсигизге салайыкъ.

Тюшюнде эм кёп кёрюнюучю тогъуз затны магъаналары

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 мингден аслам тюшню сюзгенди.

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

Адамлагъа игилик келтириу, алагъа болушуу – хар врачны сыйлы борчуду

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы Аскер-медицина академияны Офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Россейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультутетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Йодну жетишмегени саулукъгъа заран тюшюреди

Белгилисича,йод  адамны саулугъуна бек керекли элементледен бириди. Аны юсюнден Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

 

Страницы

Подписка на RSS - Саулукъ