07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:19 | 👁 23

Подробности...

Энергетиклени кезиулю жандауурлукълары

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю алгъаракълада «Рождённые энергией» деген тёрели жандауурлукъ акцияны бардыргъанды.

Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:17 | 👁 14

Подробности...

Эсепле чыгъаргъандыла, игилени саугъалагъандыла

     «Россейни предприниматель тиширыуларыны ассоциациясы" Битеуроссей жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда регион бёлюмю ишини эсеплерин чыгъаргъанды. Анга аталгъан жыйылыу «Акрополь» арада...

Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:12 | 👁 18

Подробности...

Къашхатауну кюнюн къууанчлы белгилегендиле

  Озгъан бараз кюн  Къашхатауну кюню къууанчлы белгиленнгенди. Эллилени алгъышларгъа  Черек районну администрациясыны таматасыны  орунбасары Улбашланы Сахадин бла посёлканы башчысы...
Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:11 | 👁 16

Подробности...

Жетишимлилеге – сый, махтау, саугъала да

Жылны ахырында Хасанияны Маданият юйюнде бет жарыкълы  уруннган  эллилеге байрам къурау ахшы тёреге айланнганы. Быйыл да алай болгъанды. Озгъан байрым кюн ингирликде Маданият юйню уллу залында ...

Жангылыкъла
28.12.2018 - 08:10 | 👁 15

Подробности...

Саулукълары осал болгъанлагъа реабилитация система къураллыкъды

Къабарты-Малкъар саулукълары осал болгъанланы, сакъатланы реабилитацияларыны системасын къураргъа федерал субсидия берилген 18 регионну арасына киргенди. 

Жангылыкъла
26.12.2018 - 10:05 | 👁 13

Подробности...

Фонтан а майданнга къууат къошарыкъды

Тырныауузда жангыртыу ишледен сора  Первооткрывательлени майданы кёз къууанырча  омакъ болгъанды. Анда шинтикле орнатхандыла, бордюрла бла тротуар плитка салгъандыла эм тёгерек-башны...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:50 | 👁 8

Подробности...

Чагъырны къолдан сатып алмагъыз

Жангы жылны байрамына халкъны асламысы бек тынгылы хазырланады. Ол кюнлеге аш-азыкъ, суула, чагъырла сатыу бютюн къаты барады. Жарсыугъа, аллай кезиуледе аманлыкъчыла да тириледиле.

Право
26.12.2018 - 09:50 | 👁 41

Подробности...

Борчугъуз бар эсе, сюд приставланы сакълагъыз

Озгъан онбир айгъа организацияла бла адамла отлукъ-энергетика комплексге (ТЭК) берлик борчдан 244 миллион сомдан аслам жыйылгъанды, деп билдиргендиле Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:48 | 👁 13

Подробности...

Жангы жылгъа мекямларын ким ариу жасарыкъды?

Нальчик шахарны мэриясы, Жангы жылны байрамын хазырлана, юйлени тышларын бек ариу жасагъан предпринимательлени араларында конкурс бардырады. Аны чеклеринде тюкенлени, кафелени, ресторанланы,...

Илму
26.12.2018 - 09:44 | 👁 18

Подробности...

Алимлерибизни жангычылыкъларына - бийик багъа

Кёп болмай Юг Кореяны ара шахары Сеулда  илму ишлеге бла технологиялагъа жораланнган эмда аланы коммерцияда хайырланырча онг тапдыргъан   «SILF-2018» - деген XIV халкъла аралы инновациялы  кёрмюч-...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:40 | 👁 48

Подробности...

Къутхарыучуланы – усталыкъларына, кишиликлерине да бийик багъа

       Алгъаракълада РФ-ни МЧС-ини таматасы Евгений Зиничев ведомствону регионлада бёлюмлерини башчылары бла жылны эсеплерине жораланнган кенгеш бардыргъанды.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:39 | 👁 12

Подробности...

Жангы жылгъа жангы фатарлада тюберикдиле

Жангы жылны аллында Чегем районда ёксюз эмда къарар адамлары болмагъан жыйырма тёрт  сабийге фатарла берилгендиле, деп билдиргендиле  муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:38 | 👁 21

Подробности...

Аскерчиле саусузлагъа аягъы юсюне болургъа болушадыла

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны 68 келечиси бла Звездный посёлкада аскер бёлюмню 158 къуллукъчусу, «Къанны службасы» къырал программаны чеклеринде бардырылгъан  донорлукъ акциягъа къатышып,...

Маданият
26.12.2018 - 09:35 | 👁 30

Подробности...

Даражалы конкурсда хорлагъанлагъа – сыйлы белгиле бла грамотала

 "Россейни акъ зурнуклары-2018" деген битеуроссей  конкурсда хорлагъанланы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда  къууанчлы халда саугъалагъандыла.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:30 | 👁 17

Подробности...

Сабий поликлиникалагъа - жангы оборудование

Къабарты-Малкъарны сабийлеге бакъгъан учрежденияларына  76 миллион багъасы диагностика оборудование берилгенди.

Страницы