Ахшы хорламланы кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Уфа шахарда грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Ол оналты жыллары толмагъан жаш спортчуланы араларында ётгенди. Ары къыралны алтмыш регионундан 556 спортчу,ол санда  Къабарты-Малкъардан онсегиз гёжеф, къатышханда

Анда Джаппуланы Ислам (44 кг), Исмаил Емкужев (48 кг), Каблахов Нодар (92 кг)  даммакъ майдалла алгъандыла.

 

 

 

Додуланы Мадина.
Поделиться: