Мараккону жыйыу къыстау барады

Бахсан районну администрациясыны Эл мюлк, аш-азыкъ эм жер байламлыкъла жаны бла  управлениясындан билдиргенлерича, мюлкледе  мараккону  жыйып башлагъандыла. Аладан эм уллулары Баксанёнок элде орналадыла.

Эсге сала айтсакъ, арт жыллада Шимал- Кавказ федерал округда «Клубничная поляна» биригиу эм къолайлыладан  бирине саналады. Мында  50 гектар чакълы бирде орналгъан  теплицалада маракону жангы технологиялагъа кёре ёсдюредиле.Тирлик жыйылгъан кезиуде уа кюн сайын  элден эм башха жерледен  келип,  500 адам ишлейди.   

Бу элчи предприниматель Заур Кунашев да марако ёсдюрюп  кёп болмай кюрешип башлагъанды. Быйыл ол бир гектардан 25-30 тонна тирлик алыр муратлыды.  Биринчи заманладача, мюлкледе кёбюсюнде бахча маракону  «Брилла», «Гарда», «Ароза», «Джемма» сортларын саладыла.
Бу кюнледе,  хауа болумну терк-терк тюрлене тургъанына да къарамай,  тийишли ишлени заманында тамамларгъа кюрешебиз. Ол санда   продукция бузулгъунчу жыйылып, алыучулагъа тапдырылырча бар мадар этиледи- дейди баш агроном   Ашамаз Ерижоков.

 

Бизни корр.
Поделиться: