Ниет хазнабызны сакълауурлары

 Китапханала бюгюнлюкде тамамлагъан жумушла кёп тюрлюдюле. Элбрус районну Ара бибилиотека системасыны директору Тебердиланы Лейля белгилегенича, электрон системала жайылгъанлыкъгъа, информацияны сакълауда эм табыуда китап, алгъынча, тизмени башындады, инсанны ниет, тин, эстетика жаны бла айныуунда магъанасы уллуду.

Терк тюрлене баргъан жамауат, экономика, турмуш болумлада китапханала ариу ниет хазнабызны къалауурлары боладыла. Ала инсанны кертичиликге, игиликге, башха адамла бла арасы иги болуруна, тёгерекде дуниягъа огъурлу кёзден къараргъа, аны ахшылыкъларын, тамашалыгъын кёре билирге юйретедиле. Жаш окъуучула аламны эм иги суратлау адабиятлары бла шагъырейленедиле, библиотекачыла уа аланы хар бирини излемлерине келишген китапны сайларгъа болушадыла.

 Китапханала ишлерин талай жаны бла бардырадыла: краеведение, тарых-патриот, граждан-право, тин, ниет, эстетика юйретиу, экология жаны бла жарыкъландырыу, саулукъ жашау бардырыргъа кёллендириу, жамауатны тынчлыгъын бузгъан болумланы профилактикасы. Аланы хар бирине кёре аслам иш да бардырылады. Юлгюге, былтыр бла 689 акция, адабият ингирле, оюнла-жолоучулукъла, тарыхны бла кишиликни сагъатлары, викторинала, китап кёрмючле, презентацияла, жарыкъландырыу эм информация сагъатла куралгъандыла, алагъа 14900 адам келгенди. Аланы кесеги тарых магъаналы эм байрам кюнлеге жораланнгандыла.

Библиотека системаны Тырныауузда 3-чю номерли бёлюмюнде «Библионик» эм адабият-музыка «Книгочей», Терс-Къолда «Юный книголюб», Нейтринода «Горный родник», Отарланы Саидни атын жюрютген ара  китапханада «Почемучка», шахарда 1-чи номерли филиалда  «Родничок», Лашкутада  «Любознайка» клублары бла адабият биригиулери, сабий библиотекада гинжилени «Петрушка» театры бардыла.

 Сабийлени эм жаш адамланы чыгъармачылыкъда фахмуларын ачыкълар эм айнытыр мурат бла тюрлю-тюрлю эришиуле къураладыла, ала да конкурслагъа сюйюп къатышадыла. Сёз ючюн,былтыр Ара библиотека системаны окъуучулары Къабарты-Малкъарны Китап окъуучуларыны  биригиуюню «Китап окъуугъа къайгъырыу-миллетни тамбласына къайгъырыуду» программасыны чегинде ётдюрюлген «Суратлау сёз» республикалы конкурсда хорлагъанланы эм алчыланы санына къошулгъандыла.

Андан сора, Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар миллетни маданият арасы бла Элбрус районну Культура управлениясы эм краеведение музейи бардыргъан «Нарт Дебетни туудукълары» фестивальда да жетишимли болгъандыла. Геттуланы Максимни бла Али Шогенцуковну чыгъармачылыкъларына аталгъан «Тауланы башлары, жюреклени башлары: адабиятны эки къанаты» конкурсда дипломла бла саугъаланнгандыла.

Арт кезиуде районну библиотекалырына 3 мингден аслам жангы окъуучу къошулгъанды. Фондуна 7 жюзге жууукъ жангы китап келтирилгенли уа аланы саны 161155-ге жетгенди.

 Баш магъаналы жетишимледен бирине уа Отарланы Саидни атын жюрютген ара библиотеканы «Культурная среда» федерал проектни толтурууну чегинде муниципал библиотекаланы юлгюсюн къурау конкурсда хорлагъаныды. Аны ючюн анга 10 миллион сом грант берилгенди, ол ахча аны жангыртыргъа эм фондун байыкъландырыргъа къоратыллыкъды. Белгиленген ишле тамамланнганындан сора китапхананы мурдорунда кёп жумушланы толтургъан интеллектуал ара къураллыкъды, ол жамауатны информация-маданият жумушла бла бютюн тынгылы жалчытыргъа болушурукъду.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: