«Кавказ оюнлада» ахшы эсепле

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

Ала спортну 11 тюрлюсюнде сынашхандыла: армрестлинг, баскетбол, бел бауладан тутуп тутушуу, гиряны кётюрюу, женгил атлетика, канатны тартыу, гёжефлени эришиулери, дзюдо, спорт программирование, садакъдан атдырыу, гитче футбол. Эсеплеге кёре, республикабызны командасы гитче-футболда эм кючлю болгъанды. Садакъдан атдырыугъа кюмюш майдалны Исмаил Мурачаев (тренери Александр Кулюшин) къытханды, дзюдода «доммакъны» Уяналаны Ислам (тренери Анзор Апхудов) алгъанды. Ючюнчю жерге бел бауладан тутуп тутушууда Темиржанланы Шамил чыкъгъанды, аны тренер Гажонланы Юрий юйретеди. Къараучула бек сюйген эришиуде – канатны тартыуда да – гёжефлерибиз ючюнчюле болгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: