Жыйымдыкъ команда къураллыкъды

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

Кеслерини ауурлукъ къауумларында алтын майдалланы Алан Нагоев, Атмир Соблиров, Давид Канкулов эм талай башха адам къытхандыла. «Кюмюшлеге» бла «доммакълагъа» Османланы Алихан, Жангоразланы Солтан, Атмир Соблиров, Степан Пышной,  дагъыда талай дзюдочу тийишли болгъандыла.

Эришиуню эсеплерине кёре республиканы СКФО-ну биринчилигинде тутушурукъ къаууму къураллыкъды, ол а 19-23 октябрьде Владикавказда ётерикди.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: