Даражалы эришиуден – эки майдал

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

Анда он ауурлукъ къауумда майдалла ючюн Россейни 48 регионундан 21 жыллары толмагъан 400-ге жууукъ адам къатышхандыла. Республикабызны гёжефлери эки майдал алгъандыла. Финалгъа дери хорлай келип, Улбашланы Адам (55кг.) ахыр тюбешиуюнде Подмосковьядан Алибек Амировха къытдыргъанды, алай бла кюмюш майда бла къалгъанды. Ючюнчю жерге Бапыналаны Къурман (60 кг.) чыкъгъанды.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: