Ахчаны жюрютюрге юйретген дерсле

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

Кюздеги сессияда ахча жюрютюуню кёп амалланы юслеринден айтыллыкъды. Кредитни  къалай сайларгъа боллугъуна, энчи финанс планны жарашдырыргъа, вклад ачаргъа, банкны карточкасын хайырланыргъа, бизнес къураргъа эмда хыйлачылагъа алдатмазгъа  юйретирикдиле.

Энчи дерслени кезиулеринде уа облигацияланы юсюнден дерсле боллукъдула. Энчи бёлюмде уа усталыкъ сайлауну юслеринден айтырыкъдыла. Анда финансистни, бизнес-аналитикни, педагогну ишлери не бла байламлы болгъанларын туура этерикдиле.

Россейни Банкы бу кюз артында  онлайн-дерслени сайтын да жангыртханды. Ол энди бютюнда тап болгъанды: тизмеде дерслени къыйынлыгъына, тематикасына, классына кёре табаргъа жарайды. Энчи бетде уа аслам халда берилиучю соруулагъа жууапла, сора дагъыда ангылатыула басмаланадыла.

Дерслеге инсан энчи кеси, сюйсе уа къауумланы неда классланы санында къатышыргъа боллукъду. Тюзюнлей эфирде соруула да берирге жарайды.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: