Жангы секцияла ачылгъаны – жаш адамлагъа себеплик

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп чемпионлары Элбрус райондан чыкъгъандыла. Аны бла бирге районда физкультураны айнытыугъа да уллу эс бурулады, «Геолог» эм «Баксан» саулукъ кючлеу комплекслеге жангыз да спорт школлада жарау этгенле угъай, жаш адамла, абаданла да жюрюйдюле.  

Районну физкультура эм спорт комитетини башчысы Жаппуланы Магомет билдиргеннге кёре, бюгюнлюкде анда беш спорт школ ишлейди, аладан экиси Тырныаууздадыла, ючюсю уа Кёнделенде, Элбрусда бла Терс-Къолдадыла. Жер-жерледе спорт школланы филиаллары ачылгъанларыны хайырындан физкультура бла кюреширге онглары районну эллеринде жашагъан битеу адамланы барды, школланы кеслеринде жарауну 1700 инсан бардырадыла. Андан тышында, физкультура бла районну 14 билим бериу организациясында бла алты школгъа дери билим бериу учреждениясында беш  мингден аслам окъуучу, Элбрус район колледжни студентлери кюрешедиле. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла – тутушуу, бокс, ауур атлетика, карате. Сабийлени араларында футболну, лыжалада учууну, волейболну, гимнастиканы жаратханла аз тюйюлдюле, тренажёр заллагъа да кёпле жюрюйдюле. Районда бегирек спортну 11 тюрлюсю айныпдыла, келген адамланы аланы къайсына да сюйюп юйретедиле. Тренерлени саны 50-ге жууукъду, аланы асламысыны уллу сынамлары, бийик квалификациялары барды.

«ДОСААФ» жамауат-къырал организацияны бёлюмю, аскер комиссариат бла байламлыкъла жюрютюледиле. Жыл сайын спортну алты  тюрлюсюнден спартакиадала, аскерге чакъырыллыкъ жаш адамланы араларында спортну аскер-прикладной тюрлюлеринден эришиуле къураладыла. Алай бла комитет физкультура эм спорт календар планны толусунлай тамамлайды.

Быйыл Тырныауузда бла элледе «Спортну эм саулукъну онкюнлюгю», «Саулукълу болургъа сюе эсенг» стартла, «Урунуугъа эм къорууланыугъа хазырма» фестиваль, гитче футболдан, стол теннисден, бильярддан эришиуле, каратеден «Элбрусну кубогу», XXIV Олимпиада кюн эм башха спорт байрамла къуралгъандыла. Каратеден КъМР-ни бла СКФО-ну, боксдан Россейли студент спорт союзну бла ауур атлетикадан республиканы биринчиликлери бардырылгъандыла. Ауур атлетикадан СКФО-ну чемпионаты альпинизмден Россейни кубогуну кезиую, эр кишилени араларында боксдан Доттуланы Ахматны хурметине аталгъан турнир, Сабанчыланы Расулну хурметине аталып грек-рим тутушуудан эришиу да бийик даражада ётдюрюлгендиле, алагъа кёп спортчу къатышханды.  

 Жарым жылны ичинде райондан 1,5 мингден аслам спортчу 52 эришиуде болгъанды, алада майдалла да къытхандыла. Локияланы Жамболат грек-рим тутушуудан дунияны аскерчилени араларында бардырылгъан чемпионатында хорлагъанды, «Иван Поддубныйни гран-прийинде» призёрланы санына киргенди. Бийчеккуланы Даулет ЮФО-ну бла Россейни биринчиликлеринде алчылагъа къошулгъанды. Аслан Толов къыралны биринчилигинде, аны ызындан а уллу халкъла аралы эришиуде кюмюш майдалла къытханды. Кацийланы Абдурахман бла Лукияланы Аслан да СКО-ну биринчиликлеринде хорлагъандыла. 

Жетишимлери бла ауур атлетчиле да къууандыргъандыла. Мартин Сабанчиев Россейни кубогундан – кюмюш, СКФО-ну чемпионатындан а алтын майдалла бла къайтханды. Къыралны биринчилигинде кеслерини ауурлукъ къауумларында Аслан Каскулов, Алим Шогенов бла Герман Качмазов къытхандыла. Анда дагъыда Хапаланы Магомет - экинчи, Альберт Кипов а ючюнчю жерлеге чыкъгъандыла. Ёзденланы Мурат Москваны спартакиадасында эм кючлю болгъанды, Россейни биринчилигинде да ючюнчю жерни алгъанды. Кёп заманны эришиулеге къатышмай тургъан  спортну халкъла аралы устасы Рагнета Карданова СКФО-ну чемпиону болгъанды.

Каратеден эришиуледе Тебуланы Мырза-Бек майдалсыз къалмайды. Ол «Петербургская весна» деген битеуроссей турнирде кесини эм абсолютный ауурлукъ къауумда хорлагъанды. Тенгиз Калдани а Кавказны кубогунда башхалагъа алгъа чыгъаргъа аз да онг бермегенди. Гюлюйланы Тамерланнга бла Рустам Сижажевге «Спортну устасына кандидат» деген атла берилгендиле, Тамерлан Тезов да биринчи разрядны алгъанды.

Алай бла ахыр жыллада жангы спорт объектле ишленнгенлери, спорт школланы филиаллары ачылгъанлары элледе жашагъанлагъа физкультура бла кюреширге, жетишимле болдурургъа онг бергенди, спорт залла алада, Тырныауузда да бош хазна болмайдыла.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: