Нальчикчилени арсарсыз хорламлары

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» Пятигорскну «Машук-КМВ» къаууму бла тюбешгенди. Бу оюнда машукчула сезонда биринчи кере къытдыргъандыла.

Тайм башланнганлай, биринчи минутда окъуна нальчикчиле кеслерини къабакъларына топну ычхындырыргъа аздан къойгъандыла. Насыпха, голкипер Кумыков къоркъуулу жерге терк жетген эди. Алай «Машукну» чабыуулу аны бла тохтамагъанды, ала, бизге терк-терк жууукълаша, къоруулаучуланы бир кесек абызыратхандыла. Болсада таймны ортасына хал тюрленнгенди, бизникиле да, къорууланыудан чабыуулгъа кёчюп, сакъламай тургъанлай эсепни ачхандыла.

Экинчи таймда да ала чабыуул этиулерин селейтмегендиле, Пятигорскну къауумуну тренери футболчуланы тохтаусуз алышындыргъаны да болушмагъанды. Ол угъай, тайм бошалыргъа бираз заман къалгъанда, спартакчыла экинчи голну ургъандыла, алай бла матч бизникилени хорламлары бла бошалгъанды, эсеп 2:0 болгъанды. Голланы Селяланы Амирхан бла Хачирланы Алан ургъандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: