Республика ахчаны къыйматлы жюрютген регионланы санында

Россей Федерацияны Финансла министерствосу къырал ахчаны былтыр къыйматлы жюрютген регионланы тизмесин жарашдыргъанды. Анда ал жерлени алгъанланы санына бизни республика да тюшгенди, деп билдиргендиле регионну Финансла министерствосундан.

Бу тизмени 2019 жылда жарашдырып башлагъандыла. Къабарты-Малкъар анда ал жерледен хазна кетмегенди. Былтыргъы тизмеде уа ахчаны къыйматлы жюрютгенлени санына битеу да 24 субъект киргенди: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Алтай, Адыгея, Чуваш Республикала, Москва, Ленинград, Калининград, Брянск, Воронеж, Ивановск, Калуга, Липецк, Новгород, Ростов, Рязань, Сахалин, Тула, Тюмень областьла, Алтай край, Ханты-Мансийск эмда Ямал-Ненецк автоном округла.

Тизме 80 кёрюмдюге кёре жарашдырылады. Ала РФ-ни Президентини буйрукъларыны регионлада толтургъанларын, бюджетни качествосун эмда ачыкълыгъын, борчланы къайтарыу къалай болгъанын, муниципалитетле бла ахча жумушла къалай жюрютюлгенин эмда башха шартланы ачыкълайдыла.

Регионну министерствосунда белгилегенлерича, былтыр Къабарты-Малкъарда экономикада кёрюмдюлени асламысы, инвестицияланы ёлчеми да ёсюм кёргюзтгендиле. Жашау журт эмда жол къурулушла, тийрелени тапландырыу, социал учрежденияланы, билим бериуню эмда саулукъ сакълауну жангыртыу, туризмни эмда эл мюлкню айнытыу бла байламлы миллет проектлени тамамлауда бизни республика ахшы кёрюмдюле болдурады. Быйыл да иш ол халда къуралыпды.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: