Жашау журтлагъа танг къошулгъанды

КъМР-ни Къурулуш, архитектура эмда жашау журт –коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйыл  биринчи кварталгъа  134 минг квадрат метрден аслам  жашау журт ишленнгенди.   Ол  былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 28,5 процентге кёпдю.

Кёп фатарлы жашау журтланы къурулушлары бла кюрешген организацияла бла энчи иелиле  сагъынылгъан кезиуде  100 минг квадрат метрден асламда   1146  жашау журт салгъандыла. Андан кёп фатарлы юйлеге 32.5 минг квадрат метр жетеди.  Эл жерледе да 68,6 минг  квадрат метрни тутхан журт ишленнгенди. 

Арт заманлада жашау журтланы санына танг къошула баргъаныны  баш сылтауларындан бирлери  «Жашау журт эм шахар болум» миллет проект, «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программа бардырылгъаны  эм учуз ипотекаланы тири хайырланнганларынданды. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: