Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген Георгийни тасмасын жайгъандыла. Къууанчлы жыйылыугъа районну администрациясыны келечилери, устазла эм башхала да къатышхандыла. 

Басхан районну администрациясыны башчысы Артур Балкизов, акциягъа келгенлеге ыразылыгъын билдире, «Георгийни тасмасы – бирликни, патриотлукъну, Ата журтубуз ючюн жанларын-къанларын аямагъанланы эсде тутууну белгисиди. Кюйсюз урушну кезиуюнде этилген жигитлик унутулургъа жарарыкъ тюйюлдю. Ала бизге юлгю болгъанлай къалыргъа тийишлидиле эм ёсе келген тёлюлени эслеринде сакъланыргъа борчлудула», - дегенди Артур Хачимович.

Ол кюн Уллу Хорламны белгисин Басхан районну юнармиячылары Басхан шахар округдан коллегаларына бергендиле. Жууукъ заманда даражалы тасма муниципалитетлени барында да боллукъду. Акция Нальчикде Уллу Хорламны байрамы бла бошаллыкъды. 

Поделиться: