Солугъанланы саны ёсе барады

Республикада къышда солугъанланы саны аздан-аз ёсе барады. Аны юсюнден республиканы Курортла эм туризм министерствосуну жамауат бла байламлыкъла жюрютюу эм маркетинг жаны бла бёлюмюню башчысы Ольга Погребняк билдиргенди.
 
Алай бла жылны аллында тау лыжалада учуу башланады, бу кезиуде туризмни къыш тюрлюлерин сюйгенлени иги кесеги Минги тауда жыйыладыла, быйыл аланы саны 240 мингнге жетгенди. Элбрусдан сора туристле къышхы Чегем чучхурланы, Жылы-Сууда «Нарзанла таласы» экопаркны, Огъары Малкъарны кёрюрге излегендиле. Алагъа жалчытылыннган жумушланы ёлчеми да 18 процентге кёбейгенди.  
 
Ольга Погребняк белгилегенича, эм кёп адам байрам кюнледе, январьны аллында, февральны ортасында бла ахырында келедиле, мартда аланы саны азыракъды. Солургъа республикабызны сайлагъанланы географиясы да кенгере барады, алай аланы кёбюсю уллу шахарладандыла – Москва, Санкт-Петербург, Дондагъы Ростов. Ставрополь крайдан бла къоншу республикадан жолоучула да аз тюйюлдюле.
Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: