Къыйын болумлагъа хазырлыкъларын кёргюзтгендиле

Бу ыйыкъда саулай да къыралда регионланы жаз башы кезиуде тёрели суу басыуладан бла от тюшюуледен къутхарыугъа жораланнган  битуроссей юйрениуле бардырыладыла.  РФ-ни МЧС-ини КъМР-да Баш управлениясы да ол санда энчи составны къыйын болумлагъа хазырлыгъын ачыкълау жаны бла экикюнлюк команда-штаб юйрениуле ётдюргенди.  

Биринчи кюн министерствону бойсунууундагъы службаланы энчи къауумларын жыйыу ишле ётгендиле, териториялы органланы службаларына аланы борчларын жангыдан ангылатыу бардырылгъанды, дежурный-диспетчер службаланы ишлерини къуралыуун тинтгендиле. Андан тышында да къыйын болумлагъа биринчи тебиреучю аэромобиль къауумну да хазырлыгъына энчи эс бёлюннгенди.

- Къабарты-Малкъарда юйрениу ишле регионда аслам тюбеучю къыйын болумла бла байламлы бардырылыучудула да, бу жол да ол ыздан таймагъанбыз. Алай бла, бу кюнледе биз ведомстволу службаланы тюрлю-тюрлю авариялагъа бла къыйын болумлагъа хазырлыкъларын  толусунлай ачыкъларыкъбыз, -деп  чертгенди РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасы ич службаны генерал-майору Михаил Надёжин.

  Юйрениулени биринчи кюнюнде суу басхан кезиуде тапдырылгъан  къутхарыу ишле бардырылгъандыла. Ол ишле Черек сууну жагъасында Май районда ётгендиле. План бла тийишлиликде къутхарыучула, бек биринчиден, «суу басхан» участкагъа жолланы жабып, ары адам ётмезча этгендиле. Ызы бла уа ол тийреде жашагъанлагъа къыйын болумну юсюнден билдириу этилгенди.

Ведомстволу службаладан сора да ол тийреге МВД-ны, Миллет гвардияны, энчи эм инженер службаланы келечилери да жыйылгъан эдиле. Ала бла ангылатыу ишни РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасыны орунбасары Аналаны Магомет бардыргъанды. Битеу да бу ишлеге 460 адам бла 120 техника къатышхандыла. Аладан 219 адам къутхарычула эдиле.

 Юйрениулени экинчи кюню уа табийгъатда от тюшюуге жораланнганды. Ол кюн от ёчюлтюучюле алларында салыннган битеу борчланы жетишимли толтуруп, къыйын болумлагъа хазырлыкъларын кёргюзтгендиле.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: