Казбек Коков чыгъармачы коллективлеге ахча саугъала тохташдырыуну юсюнден указгъа къол салгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  чыгъармачы коллективлени къауумуна грантла тохташдырыуну юсюнден указгъа къол салгъанды. Анга кёре жыл сайын  бир миллион сомну тутхан юч грант тёленирикди.

Ол ахча республикалы бюджетден быйыл берилип башланырыкъды. Анга республиканы тепсеу эмда жыр коллективлери тийишли боллукъдула. Ала конкурс бла сайланырыкъдыла. 

Аллай  тутхучлулукъ симфония оркестрлени профессионал коллективлерине да чыгъармачы проектлерин бардырыргъа этилликди.

Грантла Къабарты-Малкъарны Башчысыны оноуу бла  республиканы Правительствосуну кёргюзтюуюне кёре бир жылгъа тохташдырыладыла.

Бу указгъа кёре грантланы бериу  жаны бла жорукъла, ала къалай толтурулгъанларына контроль этиу да тюрлендириледиле.

Чыгъармачы коллективлени къауумуна грантла тохташдырыуну юсюнден указ КъМР-ни Башчысыны сайтында басмаланыпды: https://glava.kbr.ru/.

Эсигизге салайыкъ, январьны ахырында Казбек Коков, тийишли указгъа къол салып, театрда ишлегенлеге грантланы эмда маданиятны бла искусствону келечилерине стипендияланы ёлчемлерин эки кереге кёбейтгенди. Къырал болушлукъну аллай мадарлары КъМР-ни Башчысыны былтыр декабрьде маданиятны келечилери бла тюбешиуюнден сора этилгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: