Хунерли жаш адамланы ишлерине тийишли багъа

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Илму, билим эм бизнес хар неда тюрлене баргъан кезиуде» конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла алгъаракъда. Ол илму-излем эмда конструкторлукъ тема бла байламлы эди. Анда ишлерин а орта билим бериу учрежденияланы окъуучулары кёргюзтгендиле.

Сюзюуде битеу да 36 иш бар эди. Хорлагъанланы эмда ал жерледен бирин алгъанланы дипломла эм сертификатла бла саугъалагъандыла. Жюрини къауумунда вузну экономика, бийик математика, информатика, педагогика эм тыш къыраллы тилле жаны бла устазлары киргендиле.

Битеу да беш номинация бар эди: «Илмуда шёндюгю технологияла», «илмуда биринчи атламла», «Жангычылыкъла», «Илму эм инновацияла», «Эм иги презентация».

Биринчисинде Хочуланы Рашид хорлагъанды. Ол «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда окъуйду. Жаш «Аламда кёпге созулгъан учууда медицина-биологиялы чурумланы профилактикасына жараулу центрифуга» деген ишин кёргюзтген эди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: