Къыйматлы проектлени бардырлыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни  прогрессив материалла жаны бла  лабораториясына  бийик технологиялы  краш-машина алгъандыла. 

КъМКъУ-ну илму-излем жаны бла проректоруну къуллугъун толтургъан  Светлана Хаширова айтханнга кёре, оборудование   полимерден  материалланы къурамларын тинтирге эм  аслам продукция жарашдырыргъа болушурукъду.   Полимерден абериле  гъаршда, Арктикада, медицинада эм башха бёлюмледе  жараулудула.  Болсада аланы иги да кенг хайырланырча  дайым  тинтиу бардырыргъа тийишлиди. 

- Жыл сайын полимерден материаллагъа сурам  ёсгенлей барады. Аны ючюн бизни продукциябыз алагъа толусунлай келиширге керекди. Биз тохтаусуз аланы игилендирирча ишни бардырабыз. Жангы  оборудованияны  хайыры бла уа  материалланы къурамларын тюз   жарашдыраллыкъбыз.

 Бийик технологиялы аппарат пластмассдан, темирден эм башха материалладан аберилени тюрлю-тюрлю температура болумда  сынаргъа болушады.  Аны Университет  къырал программагъа кёре алгъанды,- дегенди  Светлана Юрьевна. 

- Аппарат беш тонна  ауурлукъ кюч  бла материалланы созуп, эзип, къурамларын тинтирге болушады.  Сынауланы  термокамерада  бардырыргъа жарагъаны уа бютюн  уллу  себепликди, – деп билдиргенди «Юджиэнлаб тест» биригиуню таматасы  Игорь Угненко.

КъМКъУ-ну лабораториясы РАН-ны учреждениялары, алчы  илму инновациялы институтлары эм биригиулери  бла байламлыкъ жюрютеди. Аладан эм  уллусу  Роскосмосну  «Композит» биригиуюдю.

Бюгюнлюкде къыралны  регионларындан алимле араны мурдорунда  билимлерин эм сынамларын ёсдюредиле. Аны ючюн  лаборатория эм жангы оборудование бла жалчытылыныргъа  тийишлиди. Саулай алып айтханда,  КъМКъУ «Приоритет 2030» программагъа къатышханы ючюн  вузну мюлк-техника мурдору  да игилендириле барады эм  къыйматлы проектлени бардырыргъа амал береди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: