Заранлы къурт-къумурсхаланы жайылыуларын тыярча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери бизни республиканы тийресинде карантин фитосанитария болумну тинтиу бла кюрешедиле. Ведомствода айтханларына кёре, бу иш заранлы къурт-къумурсхаланы тюрлюлерин тохташдырыр, ала битимлеге бла битимчилик продукциягъа не хата салыргъа боллукъларын эмда карантин кийирилирге кереклисин билир умут бла бардырылады.

Мониторингни чеклеринде, Управленияны битимлени карантини, урлукъчулукъ эмда мирзеуню качествосу жаны бла бёлюмюню келечилери картоф эм башха затла ёсдюрюлген 1200 гектар чакълы жерде, дагъыда складлада мингден артыкъ феромон къапханла салгъандыла. Аланы хайыры бла калифорниялы щитовка, кюнбатыш эмда шаптал плодожоркала, америкалы акъ къубаллек, мор бетли мермер бит, алма эмда хууан чибинле, азиялы усач, картоф кюе, капровый къамажакъ дегенча заранлы къурт-къумурсхаланы бла чибинлени тутаргъа (бар эселе) эмда санларын тергерге, дагъыда ала къайсы тийреледе жайылгъанларын да билирге сюедиле.

Белгиленнген замандан сора къапханланы жыйып, Россельхознадзорну Референт арасыны карантин лабораториясына элтирикдиле. Анда уа тутулгъан затланы эсеплеп, жик-жиги бла тинтирикдиле. Анга кёре ол неда бу тийреде карантин кийириуню бла къалыуну юсюнден оноу этилликди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: