Санларыны эм психологиясыны да саулугъу - насыпны баш шарты

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни «Знание» жамауат биригиую  къурап  «Ментальное здоровье» форум ётгенди. Аны чеклеринде студентле сабырлыкъгъа, адежли болургъа, хунерлерин ачыкъларгъа  юйреннгендиле. Бу жол Нальчик Шимал-Кавказ федерал округда  «Акъыллы маршрут» проектге къатышханладан тёртюнчю шахар болгъанды. 

Экспертле лекцияларында  санланы эсенлигича ментальность саулукълу   болургъа  кереклисине эс бургъандыла эм аны бла байламлы проблемаланы кётюргендиле. 

КъМР-ни жарыкъландырыу эм илму жаны бла министрини  орунбасары Мокъаланы Ачемез, жыйлыуну ача, «Знание» жамауат биригиуню  дайым республикада магъанасы ёсе баргъанын чертгенди.  

- Бюгюннгю проектни юсюнден айтханда, ол ахшы башламчылыкъды. Бютюнда Къабарты-Малкъар къырал университет «Знаниени» сынамлы партнёру болгъанын унутургъа жарамайды.   Ол себепден вузну  студентлери аны  амбассадорлары болургъа тийишлидиле. Форумгъа къатышханла кёп жангы зат  билликлери эм жашаугъа къарамларын  иги жанына тюрленириклери да  баямды,- деп къошханды Мокъа улу.

КъМКъУ-ну  илму-излем жаны бла проректору Светлана  Хаширова да вузну атындан форумгъа къатышхан спикерлени эм студентлени да алгъышлагъанды. Эм проектлерин жетишимли къорууларын тежегенди. 

- Быллай даражалы форум  Нальчикде да бардырылгъаны  бизге бек къууанчлыды.  Мында кётюрюлген баш  тема бюгюнлюкде болмагъанча магъаналыды. Адамны саны эм психологиясы да саулукълу болса, ол уллу насыпды эм жамауатны бирикдириуде да ахшы себепликди.  Аны ючюн быллай тюбешиуле бек керекдиле,- дегенди Светлана Юрьевна.   

Неопсихолог, Access Bars -амалны  устасы, «ProЖенщины» жамауат биригиуню келечиси,  тренинглени къурагъан эм бардыргъан  Галина Филатова да  эм биринчи адам кесин багъалай билирге кереклисин эсгертгенди. Аллай адамны башхалагъа ариу  кёзден  къарарыгъын да къошханды.  Клиникалы  психолог, психотерапевт,  «Лига лекторов» конкурсну  финалисти Илья Благов а эмоциялы адежлик темагъа жораланнган лекциясында, адам кесин эм  бирсилени да ангыларгъа юйренирге   кереклисин билдиргенди. Аны бла байламлы кёп тюрлю соруула да сюзюлгендиле.  Ол санда ачыуланнган заманда  кеслерин къолда тутарагъа да  юйретгенди.  

Жаш адамланы керексиз къайгъыладан бла жарсыуладан къорууларча экспресс амалла бла уа терк болушлукъ берген службаны  келечиси,  «По ту сторону спасения» телеграм-каналны бардыргъан Владимир Варнавский шагъырейлендиргенди.  Мастер-классны  чеклеринде жаш адамла   стрессни  дистрессден айырыргъа да юйреннгендиле.

Психологиядан жюзден аслам статьяны автору  Ирина Страчкова уа психотерапияда чыгъармачылыкъгъа уллу магъана  берилгенин, ол  сабырлыкъ къошханын эсге салгъанды.  Дерсинде студентлеге арт-терапиядан мастер-класс да бардыргъанды. Бюгюнлюкде анга  сурат ишлеу, музыка, назму эм башха затла  киредиле.

Галина Филатованы «Насыпны культурасы: практикада хайырланыу» деген темагъа аталгъан  интерактив  лекциясында уа менталитет жаны бла саулукълу болууну эм магъаналы шартларына эс бурулгъанды. Аны бла бирге ол адам кесини иги къылыкъларын, хунерин къалай айнытыргъа боллугъуна  да аслам эс бургъанды.      

 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: