Тышына аслам продукция жиберилгенди

Къабарты-Малкъардан бирси регионлагъа быйыл 200 минг тонна продукция жиберилгенди. Тенглешдирип айтханда, ол былтырдан  кёп къалмай эки кереге асламды.

Будайдан да аслам кесек ташыгъандыла тышына. Озгъан жыл аны ёлчеми 64 минг тонна болгъан эсе, быйыл 161,3 минг тоннагъа жетгенди. Нартюх урлукъну юсюнден айтханда уа, мюлкле андан 8,2 минг тонна  сатхандыла. Ол да былтырдан эки кереге кёпдю.

Россельхознадзорну Шимал Кавказда бёлюмюню специалистлери быйылны ал кюнлеринден башлап  Къабарты-Малкъардан тышына ташылгъан  продукцияны   550 минг тоннасына   къарагъандыла. Ведомствода айтханларына кёре, ол былтырдан иги да  асламды. Продукция Краснодар крайгъа, Ростов, Астрахань, Свердлов, Саратов, Брянск областьлагъа эмда Дагъыстаннга жиберилгенди.

Чёплеуден – бай тирлик

Шимал-Кавказстатны билдириуюне кёре, Къабарты-Малкъарда октябрьни биринчисине дери 21,1 минг тонна чёплеу жыйгъандыла. Ол иги кёрюмдюдю, озгъан жылны бу  кезиую бла тенглешдиргенде бешден бирине асламды.

Мюлкле чёплеуню быйыл 50 процентге аслам жерлеге сепгендиле. Аны бла ол 20,7 минг гектарны ала эди. Сагъынылгъан кюннге аграрийле аны экиден бирин жыйып бошагъандыла.

Саулай айтханда уа, жаулу битимле быйыл 43 минг гектарда ёсдюрюлгендиле. Аны  экиден бири чёплеудю, къалгъаны уа: рапс, горчица, лён эмда соя.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: