Къоркъуусузлукъну мадарларын жалчытыр мурат бла

Кёп болмай  «Кавказ» санаторийде солугъан сабийлени ата-аналары Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты Малкъарда бёлюмюне (ОНФ) бу солуу юйню тозурагъанына тарыкъгъандыла. Сабийле жукълагъан  отоулада  розеткала ачылып тургъанларын, терезелени миялалары сыннганларын  билдиргендиле.

 Ызы бла ОНФ-ни келечилери КъМР-де Сабийни эркинликлери жаны бла уполномоченныйни эм Урунуу эмда социал къоруулау министерствону ишчилери бла бирге   санаторийни жокълагъандыла. Ала анда сабийле къалай тургъанларына, аш  бла  къалай  жалчытылыннганларына, солуу программаларыны къурамына, къоркъуусузлукъну не мадарлары этилгенлерине эм башха затлагъа да эс бургъандыла. 

- Бусагъатда  «Кавказ» санаторийни жай лагеринде беш жюзге жууукъ  сабий солуйду. Сагъынылгъан кемчиликле кетерилмеселе, бир хата болмай  къаллыкъ тюйюлдю. Розеткаланы ачылгъанлары, миялаланы сыннганлары, терезелени бир-бирлерини ачылмагъаны,  штукатурканы оюла тургъаны эм башха затлада кёзге эсленедиле,- дейди ОНФ-ни келечиси Ярослав Галинский.

Жамауатчыла  санаторийни корпусларына  тынгылы ремонт этилирге кереклисин КъМР-ни Урунуу эмда социал къоруулау министерствосуна  билдиргендиле. 

 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: