КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков шахар эм район администрацияланы башчылары бла тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыуда 2022 жылда миллет проектлени, федерал эм республикалы программаланы бардырыу соруула сюзюлгендиле.

Къабарты -Малкъар Республика муниципалитетледе регионал проектлени бардырыу бла къыралны башха субъектле бла тенглешдиргенде, ол санда Шимал-Кавказ федерал округну ичинде окъуна алчыланы санында къалады. Быйыл августда «Шахарда жашаргъа тап болумла къурау» деген регионал проектни чеклеринде битеу ишле тамамланып бошарыкъдыла. Беш муниципалитетде онюч жамауат жер тапландырыллыкъды. Ол кезиуге «Маданият тийреле» проектни жумушларын тамамлап бошаргъа мурат барды эм «Хар сабийни жетишими» проектни чеклеринде спорт майданла жангыртылып бошаллыкъдыла. Белгиленнген ишле жарашдырылгъан график бла бардырыладыла.   

Андан сора да, «муниципал сагъатда» республиканы 100-жыллыгъын белгилеу бла байламлы, жашау журтла-коммунал мюлкню кюз арты эм къыш кезиуге къурау соруула сюзюлгендиле. Дагъыда   жыйылыуда  элледе мектеплеге тынгылы ремонт этиу, суу бла жалчытыу не халда болгъаны  сюзюлгенди эм ырхыла келген кезиуге хазыр болургъа кереклиси айтылгъанды.

 Мектеплени жангыртыу соруугъа республиканы оноучусу энчи контроль этеди. «Муниципал сагъатны» итогларына кёре, КъМР-ни Правительствосуна белгиленнген ишлени болжалларына бла качестволарына контроль этерге  эм ремонт ишлени бардыргъанда аланы ахча бла жалчытыргъа буюруула берилгендиле.  

 Жарашдырылгъан тизмеге кёре, отлукъ бериу кезиуге хазырланыу барады.

 Казбек Коков ырхыла келген кезиуге тынгылы хазырланыргъа, ол жаны бла болумну контрольда тутаргъа эм, керек болса, тийишли службала бла байламлыкъны мычымай жюрютюрге буюргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.   

Бизни корр.

Поделиться: