Билим бериуге, жарашдырыучу предприятиялагъа да себеплик эте

Школну къурулушун ток бла жалчытхандыла

«Россети Шимал Кавказ» компания социал магъаналы объектлени кесини электрокюч инфраструктурасына къошуугъа энчи эс бурады. Андан билдиргенлерича, бизни республикада ишлене тургъан орта школну къурулушу баргъан жерни ала кёп болмай 50 кВт электрокюч бла жалчытхандыла.

Объектни къурулушу Нарткъалада барады. Ол кеси да «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде ишлене турады. Хар неси да битип, биринчи окъуучулагъа эшиклерин бу кюзде ачарыкъды. Объект хайырланыугъа берилсе, компания аны 239 киловатт электрокюч бла жалчытып башларыкъды.

 

Жашил къудору жарашдыргъан предприятияны онгларын кючлендире

«Каббалкэнерго» компания «Жашил компания» ООО-ну къошакъ халда 620 киловатт электрокюч бла жалчытып башлагъанды. Аны бла ол предприятиягъа 4,5 мегаватт ток жибериледи. Кёгет эмда жемиш консервала чыгъарыу жаны бла саулай Россейде окъуна эм уллу производстволадан бирине саналгъан мюлкге ол ишни андан ары айнытыргъа ахшы амалды, деп белгилегендиле «Каббалкэнергода».

«Жашил компанияда» продукцияны чыгъарыу ахырына дери бардырады. Башхача айтханда, тахта кёгетлени анда кеслери ёсдюредиле, аланы жарашдырып, продукцияны алыучулагъа да кеслери жетдиредиле. Республиканы талай районларында ол битеуда юч мингден артыкъ жерлени тутады.

Къошакъ халда жиберилген электрокюч а продукцияны сууукъда тутхан объектине эмда насос станцияларына керекди.

«Битеу чыгъаргъан продукциябыз конкуренция жаны бла чыдамлы болуруна уллу эс бурабыз. Ол жаны бла эм биринчиден производствону жангыртыуну къолгъа алабыз. Дагъыда инвестициялы проектлени тамамлау, шёндюгю агропредприятияла къурау – электрокюч бла тынгылы эмда ышаннгылы жалчытынмай, ол ишлени эбине жетдирир амал боллукъ тюйюлдю. Энергетикле да ол жаны бла бизге къолдан келгенича болушадыла», - дегенди предприятияны башчысыны орунбасары Лев Темирканов.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: