Ветеранны хурметин кёргендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Уллу Ата журт урушну ветераны Николай Васильевич Карагановха къонакъгъа баргъанды.

Ушакъны кезиуюнде Николай Васильевич республиканы Башчысына уруш эм андан сора жылланы юсюнден хапарлагъанды. Николай Караганов фронтха 1943 жылда декабрьде кетгенди, анга 17 жыл толгъан эди ол кезиуде. Ары дери Къазахстанда жашагъанды эм Новорыбинка элде «Жарыкъ жол» колхозда тракторчу болуп уруннганды.

Армияда сержант болгъанды. Экинчи Белорус фронтда уруш этгенди. Фашист ууучлаучуладан Варшаваны, Данцигни, Гдыняны, Ростокну азатлагъанды, Одер сууну ётгенди. Ол Ата журт урушну 2-чи даражалы ордени, Жуков атлы, «За Отвагу», «Варшаваны азатлагъаны ючюн» майдалла эм Уллу Ата журт урушну юбилей майдаллары бла саугъаланнганды. Аскерден эркин этилгенден сора, 1950 жылда декабрьде Къабарты-Малкъаргъа келгенди. Тырныауузда тау-байыкъландырыучу комбинатда улоу жюрютюучю дагъыда фабрикалы-завод окъутууну устазы болуп ишлегенди.

Фронтчу жарыкъ кёллюлюгюн эм тирилигин сакълаялгъанды, аны жашаугъа сюймеклиги юлгю болурчады. Юйюрюнде адамла да аны болмагъанча сыйлы кёредиле. Николай Васильевич ветеран къымылдауну алчысы болгъанлай тургъанды, шахарны эм Ветеранланы советини жыйылыуларына дайым къатышханды. Ол жаш тёлюню патриот ниетледе юйретиуню кесини магъаналы борчуна санайды эм ол соруугъа не заманда да аслам эс бёлгенди.

Казбек Коков, Николай Васильевич Карагановну алгъышлай, былай дегенди: «Бизни эм келлик тёлюле ючюн этгенигизге ыразылыгъыбыз уллуду. Урушну юсюнден эсгериуле сакъланырча жумушну тындырыргъа тийишлибиз. Биз сизни бла ёхтемленебиз».

Поделиться: