«Сизге уллу сюймеклик бла»

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар, Ингушетия эмда Юг Осетия республикаланы сыйлы артисткасы Ирина Даурованы  уллу концерти болгъанды. «Сизге сюймеклик бла» деген ат бла къуралгъан байрам программа бек бай эди. Анга, жырладан, тепсеуледен сора да, сейирлик оюнла киргендиле. «Жырланы билгенле», «Бек иги эмда бек сейир алгъыш жазгъанны письмосу» дегенча конкурсла да бардырылгъандыла. Алада хорлагъанлагъа саугъала да берилгендиле. Къысхасы, Курорт залгъа жырчыны концертине келгенле бир такъыйкъагъа да эрикмегендиле.

Аны алгъышлагъанла да кёп болгъандыла. Аланы араларында Ирина Султановнаны шуёхлары, сохталары да бар эдиле. Эрттеден биргесине ишлеп келген Ауэс Бетуганов а - Дуния артий комитетни Шимал Кавказда представительствосуну башчысы - аны кесини эмда кёп шуёхларыны атларындан жазылгъан алгъышлау къагъытны окъугъанды. Жырчы фахмулу болгъандан сора да, адамлыгъы бек уллу болгъанын чертгенди, анга шагъатха юлгюле да келтиргенди.     

Нальчик шахарны Тиширыуларыны советини таматасы Лидия Дигешева Ирина кёп жангы «жулдузчукъла» жандыргъанын да эсгертгенди. Тиширыуланы совети бардыргъан не тюрлю къууанчлы ишге да тири къатышханы ючюн анга ыразылыгъын айтып, биригиуню грамотасы бла бирге багъалы саугъа да бергенди.

Жырчы коллегасы, культурада ишлегенлени профсоюзуну рескомуну председатели Марьяна Даова, Даурова юйретген жырчы Черим Озроков, Дина Харадурова да анга быллай аламат концерти ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле, алгъышлагъандыла эмда саугъалагъандыла. Баксанёнокдан бир эллилери да къууандыргъандыла  аны.

Ол ингирде Ирагъа концерти ючюн ыспас эте, кёпле сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы хар бири да  жырчыны адамлыгъыны юсюнден юлгюле да келтирип айтхандыла. Бек уллу саугъаны уа анга ол юйретген къызчыкъла бла жашчыкъла этгендиле. Ала фахмулары бла жыйылгъанланы сейирсиндиргендиле. Ирина уа аланы араларында тюрлю-тюрлю конкурслагъа къатышып, алчы жерлени алгъанла болгъанларын ёхтемленип айтханды, Астемир Хамуков а юч жыл мындан алгъа Италияда бардырылгъан конкурсда хорлагъанын да билдиргенди.

Саугъала, алгъышла, жырла, тепсеуле дагъыда кёп эдиле. Белгили артистле Али Ташло, Мухадин Батыров, Ауэс Зеушев, Джульетта Мезова, «Кабардинка» академиялы къырал тепсеу ансамбльни солистлери Мадина бла Астемир Гучапшевле, дагъыда башхала жырчыны, залда олтургъанланы да ариу ауазлары, тепсеулери бла да къууандыргъандыла. Ирина Султановна уа орус, къабарты, малкъар, италиялы жырланы да айтханды.

Юч сагъатха жууукъ баргъан концерт къалай озгъанын эслемей къалгъан эдик. Ма алай аламат болгъан эди ол. Байрамгъа келгенле  жырчыны кесине, башха артистлеге да толкъун къарсла бла ыразылыкъларын билдирип турдула.

Холаланы Марзият.
Поделиться: